Vi hjelper deg dersom du vil klage inn en sak for forliksrådet.

Dersom man har et pengekrav mot en annen, for eksempel som følge av et lån, faktura for arbeid som er utført eller erstatning, så kan man ikke sende det til inkasso dersom skyldner bestrider kravet. Ofte vil skyldner bestride kravet, selv om det kanskje ikke er noen realitet i det. Da må man få en dom på kravet. Saker i forliksrådet omhandler ofte pengekrav av ulik art. En rettskraftig dom i forliksrådet kan tvangsinndrives. Kontakt oss om du har en sak du vurderer å ta inn for forliksrådet.

Hvilke saker skal i forliksrådet?

Utgangspunktet er at forliksrådet er første instans for rettstvister. Det er en mindre omfattende prosess enn rettssak for de alminnelige domstoler og ikke minst mindre kostbar. Det koster under kr 1000 i gebyr. Noen saker kan tas direkte til tingretten, uten å måtte være innom forliksrådet. Dette gjelder for eksempel krav på over ‘kr 125 000, hvor begge parter er representert med advokat. Ofte er det en fordel å ta saken inn for forliksrådet først, enten fordi det kan medføre forlik eller fordi en dom kan avgjøre saken hvis tapende part ikke anker.

Prosessvarsel og forliksklage – hvordan går man frem?

Det er ikke et gyldighetsvilkår, men i det bør inngis et prosessvarsel. Kravene til prosessvarsel følger av tvisteloven § 5-2. Formålet er at kravet og dets grunnlag skal være på det rene, slik at den part som får et krav mot seg får en reell mulighet til å innfri før tvisten havner i forliksrådet eller tingretten. Deretter må det – gitt at motpart fortsatt bestrider kravet – inngis en forliksklage. Denne har klare likheter med en stevning, men kan ofte gjøres litt kortere. Det avhenger imidlertid av sakens omstendigheter.

Selve møtet i forliksrådet

Det er ikke en «mal» på hvordan slike møter foregår. Det er imidlertid en rød tråd at møtet skal være mer uformelt enn hva man forbinder med en rettssal. Hver av partene, eventuelt deres advokat hvis de er representert med advokat, holder normalt hvert sitt innlegg hvor de redegjør for sitt syn på sakens faktiske og rettslige sider. Forliksrådet vil ha fokus på om det er mulig å bli enige om et forlik. Dersom dette ikke er mulig, kan det bli avsagt dom. Denne er som oftest klar cirka 14 dager etter møtet.

Advokatbistand på saker i forliksrådet

Vi vil råde deg til å ha advokatbistand på saker i forliksrådet. Hvorvidt det er nødvendig at advokaten er med på selve møtet i forliksrådet bør vurderes fra sak til sak. Det er imidlertid viktig å fremheve at dårlig utarbeidede forliksklager kan føre til at en sak man ellers ville vunnet, blir tapt. Konsekvensen er at man må anke en dom inn for tingretten. Kanskje har man skrevet noe som juridisk sett gjør saken dårlig og som egentlig ikke er reelt. Skaden kan være vanskelig å reparere. Vi har saker i forliksrådet på en rekke ulike fagområder, særlig ulike pengekrav.

Vurderer du advokatbistand, send inn en henvendelse under og få en gratis og uforpliktende førstevurdering. Deretter bestemmer du om du ønsker oppdrag etablert.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.