Fått stevning i posten

Har du mottatt stevning i posten, er det viktig å reagere. Retten kaller dette pålegg om tilsvar, og fristen er gjerne omkring 2- 3 uker. Når du har mottatt stevning i posten betyr det at noen vil hevde å ha et krav mot deg, i en eller annen form. Det er ingenting i veien for at du kan være såkalt selvprosederende, hvilket betyr at du fører saken selv, uten advokat. Vi vil imidlertid anbefale deg å bruke advokat ved behandling av en sak i tingretten. Har du derfor fått stevning i posten, så kontakt advokat, raskt. Våre advokater bistår over hele landet! Etter nærmere vurdering dekker vi eventuelle merkostnader.
Fått stevning i posten - hva nå?

Når du mottar stevning i posten, vil retten pålegge deg å inngi et tilsvar. Et tilsvar skal klargjøre saken sett fra ditt standpunkt. Din forklaring og gjengivelse av det du mener er korrekt faktum, må suppleres av dokumentbevis, dersom det finnes. Videre er det viktig å gjøre en grundig vurdering av om det skal innkalles vitner til rettsaken. I tilsvaret må du også gjøre rede for de rettslige relevante anførslene i saken. Avslutningsvis må du legge ned en påstand. Påstanden skal gjenspeile hva du krever i saken, for eksempel frifinnelse. Det er en rekke formelle krav til stevning og du bør bruke advokat for å sørge for at tilsvaret er tilstrekkelig bra. Som et minimum bør du ihvertfall få bistand fra retten. Leveres tilsvaret for sent, eller at det ikke oppfyller lovens krav, risikerer du fraværsdom.

Hovedforhandling

Når tilsvaret er inngitt vil det ofte bli noe korrepondanse med retten og motparten. Når partene inngir ytterligere anførsler og bevis, gjøres det gjennom såkalte prosesskriv. Etterhvert vil det bli berammet en muntlig sluttbehandling eller hovedforhandling. Dette er selve rettssaken hvor saken skal avgjøres. Spesielt i denne fasen vil det, for de fleste, oppleves som trygt og mer behagelig å ha advokatbistand. Advokaten vil da føre saken for deg, og din deltagelse blir begrenset til å avgi forklaring.

Advokatbistand

Advokat er så dyrt, tenker mange. Sannheten er at det ikke trenger å være så dyrt med advokat. Har du fått stevning i posten vil det som regel bety at du vil ha en del å tjene på å bruke advokat. Ved tvist dekkes ofte det meste av advokatugiftene gjennom en av dine forsikringer. Er det ikke tilfellet kan det tenkes du har krav på fri rettshjelp. Dette hjelper vi til med å sjekke for deg. Våre advokater er jevnlig i retten og er således vant til å prosedere for domstolene. Vi hjelper deg gjerne i din sak, og finner en advokat som passer til det aktuelle saksområdet. Ta kontakt for en hyggelig og uforpliktende dialog. Skriv litt om saken din, så får du tilbakemelding innen kort tid.

Advokatene tilknyttet advokatveiledning.no yter advokatbistand uavhengig av ditt bosted! Kontakt oss. Den første henvendelsen er gratis og uforpliktende.