Midlertidig forføyning er meget praktisk og viktig. En midlertidig forføyning er det samme som en midlertidig avgjørelse som foretas av retten.

For å gjennomføre et krav, enten om det gjelder en gjenstand, utsettelse av byggearbeider eller om det gjelder barnefordeling, kan dette avgjøres midlertidig frem til det foreligger en endelig avgjørelse i saken. Når det gjelder pengekrav, kan dette ikke avgjøres midlertidig.

Vilkår for midlertidig forføyning

Det er tvisteloven kapittel 34 som regulerer midlertidig forføyning. Det er en forutsetning for en midlertidig forføyning at det foreligger et krav. Dette må sannsynliggjøres av saksøker. Videre er det en forutsetning at det foreligger en sikringsgrunn. En sikringsgrunn betyr at man må ha en grunn for å få gjennomført den midlertidige avgjørelsen. Det kan for eksempel være at det er fare for at kravet ikke kan gjennomføres eller at kravet blir vesentlig vanskeliggjort. Det legges vekt på om deat er fare ved opphold i saken, slik at det er nødvendig med en midlertidig avgjørelse. Det er et nødvendighetskrav for at en midlertidig forføyning kan gjennomføres.

Muntlig forhandling

Utgangspunktet er at partene skal høres før det treffes avgjørelse om midlertidig forføyning. Det er imidlertid et unntak fra dette i de tilfeller der det haster med å få en avgjørelse. Unntaket gjelder for de tilfeller der det er fare for opphold. Partene kan kreve at det avholdes muntlige forhandlinger senere.

Begjæring om midlertidig forføyning

Det er flere forhold som en begjæring om midlertidig forføyning må inneholde. Dette er blant annet opplysninger om saksøker og saksøkte, samt at saken fremlegges for retten på en ryddig og oversiktlig måte. Våre advokater arbeider med slike begjæringer, og bistår gjerne i forbindelse med en sak som det haster med å få avklart.

Ta kontakt

Ta gjerne kontakt med oss her, eller brukt kontaktskjema nederst på siden. Vi kan foreta en innledende førstevurdering av om du har en sak kostnadsfritt. I mange saker kan du ha krav på rettshjelpsdekning gjennom din innboforsikring. Dette kan vi undersøke nærmere for deg.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.