Har du mottatt pålegg om tilsvar betyr dette at det er en motpart som har sendt inn forliksklage eller stevning til tingretten, der du er å anse som saksøkt.

Motparten krever noe i en eller annen form, og dette gjengis i påstanden. Du er nå involvert i en rettslig prosess, og det kan være hensiktsmessig å la en av våre advokater hjelpe deg for at dine interesser skal bli ivaretatt på best mulig vis.

Hva er viktig?

Når du har mottatt pålegg om tilsvar er det viktigste å se hvor lang tid du har på deg til å inngi tilsvar. Dersom du ikke inngir tilsvar innen fristen, vil det få store konsekvenser. Er du i tvil om hvordan du bør handle kan du ta kontakt med oss.

Håndtere saken selv?

Hvorvidt du skal føre saken selv vil bero på flere forhold, og det finnes ikke et fasitsvar. Mange velger å føre saken selv i forliksrådet, mens de færreste vil gå gjennom en tingrettsprosess uten advokatbistand. Advokater er spesilautdannet til å føre saker i retten. Med mindre saken åpenbart har meget beskjedne konsekvenser for deg
(f.eks veldig lav økonomisk interesse) bør du kontakte advokat.

Veien videre etter pålegg om tilsvar

Ved mottak av pålegg om tilsvar har du som sagt en frist på deg. Forutsatt at denne fristen overholdes, så vil retten etter tilsvar innkalle til det som kalles et planmøte. Planmøte skjer gjerne per telefon, og en rekke punkter gjennomgås. Blant annet blir det bestemt om det bør avholdes rettsmekling, hvilket bevis som vil bli ført i en eventuell rettssak med mer. Videre blir hovedforhandling berammet. Før hovedforhandlingen kan det sendes inn prosesskriv frem til fristen for sluttinnlegg. Mer informasjon om prosessen forøvrig finner du, blant annet, på domstol.no

Hvilken advokat bør du velge?

Du bør velge en advokat med god kompetanse på det området saken gjelder. Da får du den beste bistanden. Advokatveiledning.no er en infoside for Austin Lyngmyr & Co advokatfirma AS. Vi har kompetanse på de fleste områder, med kjernekompetanse på særlig kjøpsrett, boligrett, personskade, arbeidsrett, barnerett, erstatning, avtale og kontrakt mv. Vi driver ikke med trygderett, NAV – saker, skatt eller selskapsrett.

Kostnaden i det hele

Velger du ved mottak av pålegg om tilsvar å engasjere en advokat, er det ofte ordninger som går inn og dekker advokatutgiftene. Du må som regel betale en egenandel, selv ved fri retthjelp. Det er likevel et faktum at ordningene som finnes gjør det langt mer attraktivt å benytte advokat.

Mottatt pålegg om tilsvar? Ta kontakt med oss for raskest mulig bistand. Vi tilbyr advokatbistand på landsbasis uten at dette koster noe ekstra.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.