Oppsigelse kan være inngripende for en arbeidstaker. Det innebærer imidlertid at arbeidstaker har en oppsigelsestid og dermed sikres noe tid på å områ seg. Det å få sparken på dagen er langt mer inngripende. Advokatbistand etter å ha fått sparken på dagen medfører at arbeidstaker bistås med å ivareta sine rettigheter etter arbeidsmiljøloven.

Hva ligger i det å få sparken på dagen?

Det innebærer naturligvis at arbeidstaker får beskjed om at arbeidsforholdet opphører umiddelbart. I arbeidsmiljøloven omtales dette som «avskjed». Dette er regulert i arbeidsmiljøloven § 15-14. Bestemmelsens første ledd lyder som følger:

«Arbeidsgiver kan avskjedige en arbeidstaker med påbud om øyeblikkelig fratreden dersom denne har gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen»

Spørsmålet blir da hva som regnes innunder grovt pliktbrudd og vesentlig mislighold. Ordlyden i seg selv viser at lovgiver mener å oppstille en høy terskel. Det skal mye til for at en arbeidsgiver rettmessig kan gi en arbeidstaker avskjed.

Hvilke rettigheter har jeg?

Dette vil naturligvis avhenge av omstendighetene rundt avskjeden. Det er viktig å kreve en skriftlig begrunnelse fra arbeidsgiver hvor de klart og tydelig gir sin redegjørelse av grunnlaget til avskjeden. Som arbeidstaker kan man kreve at det avholdes et forhandlingsmøte. Dette plikter arbeidsgiver å avholde senest 14 dager etter at de blir underrettet om arbeidstakers ønske. Videre vil en arbeidstaker kunne ha krav på at avskjeden defineres som ugyldig og/eller erstatning, gitt at arbeidsgiver ikke hadde lovlig grunnlag for å inngi avskjeden.

Hvordan går man frem?

I de fleste saker vil man kreve et forhandlingsmøte hvor arbeidsgiver og arbeidstaker selv møter, sammen med sine advokater (hvis de ikke er selvprosederende). Her vil man normalt redegjøre for sitt syn, og dersom det er forhandlingsvilje hos partene vil man forsøke å forhandle frem en fratredelsesavtale/sluttpakke. Dersom dette ikke lar seg gjøre, må det inngis søksmål for tingretten. Dersom partene ønsker det, kan det avholdes rettsmekling før en eventuell tingrettsbehandling. Mange saker løses der.

Fri rettshjelp?

Dersom man ikke har formue på over kr 100 000, vil man kunne søke om fri rettshjelp. Dette fordi inntektsgrunnlaget ved avskjed fratas arbeidstaker. I utgangspunktet er nemlig inntektsgrensen etter lov om fri rettshjelp på kr 246 000. Advokatene tilknyttet advokatveiledning.no vil alltid kostnadsfritt søke om fri rettshjelp for deg.

Vil det lønne seg med advokatbistand etter å ha fått sparken på dagen?

Dersom du har fått sparken på dagen og fått en skriftlig begrunnelse, bør du vurdere grunnlaget. Er din mening at de har inngitt en ulovlig avskjed? Da vil det trolig lønne seg å ta kontakt med advokat. Dersom du fyller inn kontaktskjemaet under, vil du bli kontaktet av en spesialisert advokat på arbeidsrett. Du får raskt svar – og en uforpliktende og kostnadsfri førstevurdering.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.