Å være ansatt som vikar vil si at du som arbeidstaker har en midlertidig ansettelse. Bestemmelsen om vikariat følger av arbeidsmiljøloven § 14-9, første ledd, bokstav B. Å være ansatt som vikar vil si at du har tiltrådt stillingen for en annen. Hva vil det si å være ansatt som vikar?

Vikar – i stedet for en annen

Som utgangspunkt skal en vikar tiltre stillingen i stedet for en annen. Herunder skal vikaren løse bestemte arbeidsoppgaver eller arbeide i en bestemt stilling i fravær av annen arbeidstaker. Et nærliggende eksempel på arbeid hvor en kan bli ansatt som vikar er som lærervikar eller som ferievikar. I slike tilfeller er vikaren ansatt i et begrenset tidsrom.

Midlertidig ansatt

Likevel kan det by på problemer å være ansatt som vikar. For det første følger det av rettspraksis at løpende og kortvarige arbeidsavtaler med en bestemt arbeidstaker, kan være i strid med loven. Dette gjelder særlig i de tilfeller der vikaren skal dekke et umiddelbart og forutberegnelig behov for arbeid. Dette begrunnes med at vikaren da i prinsippet arbeider som en annen fast ansatt.

Høyesterett

Det følger av Høyesterett at arbeidet til en vikar er knyttet til «en bestemt persons fravær eller i en bestemt midlertidig ledig stilling». Se her Rt. 1989 s. 1116. Imidlertid er det ikke noe krav om at vikarens arbeid skal være knyttet til en bestemt person. Det som kan være viktig å huske på om du er ansatt som vikar er at det ikke er en «til-og-fra-jobb». Jobben skal i realiteten anses som en fast stilling, fordi du arbeider tilsvarende som andre ansatte i virksomheten.

Permisjon

Ofte vil en vikar bli tilsatt en stilling for en som skal ut i permisjon. Da vil vikaren tiltre stillingen i stedet for vedkommende som går ut i permisjon. Vikaren vil være kjent med dette, og det kan dermed ikke forventes av vikaren at vikarstillingen fortsetter etter at vedkommende i permisjon kommer tilbake til arbeidet.

Ikke kvalifiserte søkere

Vikarer brukes også ofte i stillinger som er utlyst, men hvor det ikke er kvalifiserte søkere på stillingen. Her er det ikke like innlysende at vedkommende som tiltrer stillingen bør ansettes i vikariat. I et slikt tilfelle vil det kanskje være mer riktig å ansette vedkommende i en midlertidig stilling.

Advokatbistand

Normalt vil det ikke være nødvendig å kontakte advokat når det kommer til spørsmål knyttet til fast ansettelse, men dersom du mener å ha krav på fast ansettelse, har tatt opp dette med arbeidsgiver og de er av en annen oppfatning, kan du ha behov for advokatbistand. I så fall kan du ta kontakt med oss for en vurdering av om du har en sak å gå videre med. Du kan også bruke kontaktskjema nedenfor.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.