Arbeidsmiljøloven - advokat?

Arbeidsmiljøloven er stor og inneholder en rekke bestemmelser som i hovedsak regulerer plikter og rettigheter for henholdsvis arbeidsgiver og arbeidstaker. Har du et problem knyttet til arbeidsmiljøloven? Hvis du tar kontakt med oss vil du få en spesialisert advokat på arbeidsrett til å bistå deg med ditt problem.

Arbeidsmiljøloven er ufravikelig


Arbeidsmiljøloven § 1-9 viser at bestemmelsene i arbeidsmiljøloven er ufravikelige. Det betyr at bestemmelsene ikke kan fravikes ved avtale eller instruks fra arbeidsgiver, med mindre noe annet følger direkte av bestemmelsene. Dersom en avtale eller instruks fra arbeidsgiver er i strid med bestemmelser i arbeidsmiljøloven, er rettsvirkningen ugyldighet.


Arbeidsgivers plikter i arbeidsmiljøloven

Oppsigelsesprosesser oppstiller en rekke krav og plikter til arbeidsgiver, blant annet at formkravene må følges og at oppsigelsen må være saklig begrunnet. Arbeidsgiver har imidlertid en rekke andre plikter. Det kreves blant annet at arbeidsgiver sørger for at det er et forsvarlig arbeidsmiljø, at arbeidstids- og feriebestemmelser overholdes og at lønn utbetales til korrekt tid uten uhjemlede trekk eller annet. HMS-arbeid og forhindring av diskriminerende forhold står også sentralt. En sentral bestemmelse vedrørende arbeidsgivers plikter er arbeidsmiljøloven § 2-2.

Arbeidstakers plikter i arbeidsmiljøloven

Arbeidstaker plikter for det første å medvirke til virksomhetens helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Dette vil for eksempel omfatte å bruke påbudt verneutstyr og underrette arbeidsgiver hvis man observerer trakassering eller andre type forhold som ikke skal forekomme på en arbeidsplass. En arbeidstaker har også en lojalitetsplikt ovenfor sin arbeidsgiver, som blant annet går på taushetsplikt og aktsomhet i forhold til konkurrenter og media. En sentral bestemmelse vedrørende arbeidsgivers plikter er arbeidsmiljøloven § 2-3.

Bistand fra advokat med arbeidsmiljøloven

Trenger du bistand fra advokat knyttet til arbeidsmiljøloven? Vi bistår både arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden. Vi jobber mye med oppsigelse og avskjed, men også andre problemstillinger som knytter seg til arbeidsmiljølovens bestemmelser.

Hvis du tar kontakt i vårt kontaktskjema under, vil du få raskt svar fra en spesialisert arbeidsrettsadvokat. Førstevurdering er alltid gratis. Denne gjelder om du har en sak å gå videre med, vi besvarer ikke enkeltspørsmål og har heller ikke anledning til å bistå uten at oppdrag blir inngått.