Avskjed og oppsigelse reguleres av ulike bestemmelser i arbeidsmiljøloven. Det er forskjell på avskjed og oppsigelse. Avskjed av arbeidstaker medfører at arbeidstaker må fratre stillingen øyeblikkelig.

Avskjed må være begrunnet i arbeidstakerens grove pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen. Oppsigelse av arbeidstaker er en midlere form for fratredelse av stillingen. En oppsigelse må være saklig begrunnet og arbeidstaker har oppsigelsestid. Således er det flere vesentlige forskjeller på avskjed og oppsigelse. Grensen er likevel ikke alltid like klar.

Tid for fratreden

Som nevnt i avsnittet ovenfor medfører avskjed at arbeidstaker må fratre stillingen øyeblikkelig. Det vil si at avskjed i praksis betyr at arbeidstaker må gå på dagen. Til forskjell fra avskjed, har arbeidstaker ved oppsigelse oppsigelsestid. Vanligvis er oppsigelsestiden tre måneder fra oppsigelsen ble mottatt.

Hvordan rammes arbeidstaker?

Den vesentlige forskjellen på avskjed og oppsigelse er at avskjed er begrunnet med arbeidstakerens opptreden eller handling, og at dette må være på grunn av grovt pliktbrudd eller at arbeidsavtalen vesentlig er misligholdt. Ved avskjed rammes arbeidstakeren relativt hardt. Vedkommende må gå på dagen og vil da umiddelbart ikke ha krav på lønn.

Det kan også være vanskelig for arbeidstakeren å finne seg en annen jobb. Arbeidstaker som er avskjediget kan motta dagpenger fra NAV, men dette er gjerne først etter åtte uker. Oppsigelse er derimot «mildere» mot arbeidstaker. Arbeidstaker får oppsigelsestiden til å områ seg og forsøke å finne seg en annen jobb. Arbeidstaker vil også motta lønn i oppsigelsestiden.

Les mer: Lønn etter oppsigelse.

Rettspraksis

Det er flere rettsavgjørelser som gjelder forskjellen på avskjed og oppsigelse. De viser seg ofte at det ikke alltid er en klar grense mellom hva som er å anse som gyldig avskjed eller oppsigelse. Særlig gjelder rettsavgjørelsene vurderingen av om det foreligger grovt pliktbrudd fra arbeidstaker, og således om avskjeden er riktig, eventuelt om det er riktig å gi arbeidstakeren oppsigelse. Vurderingen om det foreligger grunnlag for avskjed beror på en konkret vurdering og det er mange momenter som kan være av betydning.

Avskjed eller oppsigelse?

På bakgrunn av rettspraksis er det flere avgjørelser som har resultert i at avskjed av arbeidstaker er ugyldig, og at det er for inngripende for arbeidstaker å bli avskjediget. Dersom arbeidsgiver heller kunne inngitt oppsigelse, vil avskjedigelsen være ugyldig. Således kan det være lurt å vurdere om arbeidstakeren skal gis avskjed eller oppsigelse, og hva som er grunnlaget for enten avskjed og oppsigelse.

Ta gjerne kontakt

Vi bistår både arbeidstakere og arbeidsgivere. Vi har en streng og lovpålagt taushetsplikt. Ta gjerne kontakt med oss dersom du mener du har en sak om avskjed og oppsigelse. En første innledende vurdering av din sak er kostnadsfri.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.