Erstatning for seksuell trakassering

Ved seksuell trakassering kan det kreves oppreisning og erstatning. Erstatningen skal dekke økonomisk tap for den som er blitt trakassert. Kravene kan rettes både mot den som har utført trakasseringen og mot arbeidsgiver som ikke har fulgt opp.

Hva er seksuell trakassering?

Seksuell trakassering er forbudt. Dette følger av likestillings- og diskrimineringsloven, samt arbeidsmiljøloven.

Likestilling- og diskrimineringsloven § 13 (lovdata.no) definerer seksuell trakassering slik:

«Med seksuell trakassering menes enhver form for uønsket seksuell oppmerksomhet som har til formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom.»

Det ligger i ordet «uønsket» at oppmerksomheten ikke er gjensidig. Formålet eller virkningen skaper et ubehag for den trakasserte. Seksuell trakassering er forbundet med flere psykiske og fysiske plager.

Seksuell trakassering i arbeidslivet er et stort arbeidsmiljøproblem

Derfor er det stilt særlige krav til arbeidsgivers forebygging. Det skal foretas kartlegging og risikovurdering, samt utarbeides rutiner og retningslinjer for varsling og håndtering.

Erstatningsutmålingen for seksuell trakassering

Erstatning for seksuell trakassering er rettslig regulert i likestillings- og diskrimineringsloven, arbeidsmiljøloven og skadeserstatningsloven.

Erstatningskravet kan rettes mot den eller de som utførte den seksuelle trakasseringen, men også mot arbeidsgiver for brudd på forebygging- og oppfølgingsplikt.

Erstatningen skal dekke det økonomiske tap som følge av den ulovlige behandlingen. Hvis man ikke har et økonomisk tap som følge av trakasseringen, vil det ikke være aktuelt å kreve erstatning. Typiske tilfeller som kan medføre erstatning er dersom man slutter i arbeidet eller blir sykemeldt.

Ved seksuell trakassering kan man også kreve oppreisning. Oppreisning for ikke-økonomisk skade fastsettes skjønnsmessig. Man blir tilkjent det som er rimelig ut fra skadens art og omfang, partenes forhold og omstendighetene for øvrig.

Dom fra Hålogaland lagmannsrett

Den 12. desember 2019 avsa Hålogaland lagmannsrett dom i sak om erstatningskrav for seksuell trakassering. En kvinnelig ansatt krevde erstatning for seksuell trakassering fra to kunder, samt erstatning og oppreisning fra arbeidsgiver for mangelfull oppfølging av varsel.

Kvinnen var eneste kvinnelige ansatt hos et bilverksted, og opplevde flere ganger ubehagelige hendelser fra to kunder. Arbeidstaker ga beskjed til både kundene og ledelsen at hun oppfattet dette som seksuell trakassering. Arbeidsgiver iverksatte så diverse tiltak, blant annet at kundene ble nektet adgang til arbeidsplassen. Tiltakene hindret imidlertid ikke den ene kunden fra å oppsøke stedet. Hun ble også omplassert, men etter hvert skjedde en endring i ledelsen, og kvinnen ble plassert tilbake. Hun fikk psykiske reaksjoner på trakasseringen, og ble sykemeldt.

Kvinnen anførte at arbeidsgiver ikke i tilstrekkelig grad tok hennes reaksjoner på trakasseringen på alvor, og heller ikke tok tilstrekkelige grep for å hindre trakassering.

Kvinnen vant frem med erstatningskrav mot arbeidsgiver, og erstatning og oppreisning mot en av kundene. Lagmannsretten uttalte:

«De tiltak «bedriften» iverksatte som følge av varselet var dels uhensiktsmessig og dels utilstrekkelig for å forebygge og forhindre videre trakassering, og heller ikke egnet til å ivareta den ansattes krav om et fullt forsvarlig psykososialt arbeidsmiljø. Ledelsen var over flere måneder vel kjent med hennes psykiske reaksjoner på trakasseringen, og hadde en klar oppfordring til å respektere disse og arbeide målrettet for å bedre forholdene for henne på arbeidsplassen».

Arbeidsgiver hadde ved dette opptrådt erstatningsbetingende uaktsomt.

Dommen slår fast arbeidsgivers ansvar for forebygging og oppfølging av seksuell trakassering. Dommen illustrerer også at arbeidsgiver ikke bare har ansvar for å hindre trakassering innad i bedriften, men også fra kunder og andre man er i samspill med.

Diskrimineringsnemnda

Diskrimineringsnemnda er et uavhengig forvaltningsorgan, som har til oppgave å håndheve visse bestemmelser i likestillings- og diskrimineringsloven. Dersom man er utsatt for seksuell trakassering kan man klage en sak inn for nemnda. Diskrimineringsnemnda har kompetanse til å vurdere om seksuell trakassering har funnet sted, samt å treffe vedtak om oppreisning i arbeidsforhold. Nemnda kan under visse omstendigheter også treffe vedtak om erstatning. Saksbehandlingen foregår skriftlig. Vi har god erfaring med å sende saker som dette til Diskrimineringsnemnda.

Juridisk bistand

Vi kan bistå deg i sak om erstatning for seksuell trakassering. Vi har dyktige advokater, spesialisert på arbeidsrett. Første henvendelse er alltid gratis og uforpliktende.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.