Et grunnleggende prinsipp i et arbeidsforhold er nettopp lojalitet. Dette gjelder både for arbeidstaker og for arbeidsgiver. Arbeidstaker har en særlig lojalitetsplikt i arbeidsforholdet med arbeidsgiver. At arbeidstaker er lojal ovenfor sin arbeidsgiver er på mange måter en forutsetning for arbeidsforholdet.

Arbeidstakers lojalitetsplikt

Å være lojal er for mange å være til å stole på. I arbeidssammenheng går lojalitetsplikten i stor grad ut på det samme. Hva kan arbeidsgiver forvente av arbeidstakeren i forhold til lojalitet? I et arbeidsforhold gjelder lojalitetsplikten for det første at arbeidstaker ikke skal gjøre handlinger som kan være til skade eller egnet for skade for arbeidsgiveren.

Videre kan det sies at lojalitetsplikten handler om at arbeidstaker skal fremme arbeidsgiverens interesser. Å fremme arbeidsgivers interesser kan føre til konflikt med egne interesser. Dersom det oppstår en interessekonflikt, er nok oppfatningen at arbeidstaker skal fremme arbeidsgivers interesser fremfor sine egne.

Arbeidstakers lojalitetsplikt gjelder også dersom det oppstår en situasjon der arbeidstakeren kan utnytte sin stilling til fordel for seg selv eller andre. Særlig vil dette gjelde dersom utnyttelsen gir en fordel til andre på bekostning av arbeidsgiveren.

Hvor lenge gjelder lojalitetsplikten?

Lojalitetsplikten gjelder uten tvil under arbeidsforholdets tid, dette gjelder både i arbeidstiden og utenfor arbeidstiden. Lojalitetsplikten gjelder også i oppsigelsestiden dersom arbeidstakeren skal fratre stillingen, enten det er av egen vilje eller arbeidstakeren er oppsagt. Etter arbeidsforholdet vil det også til en viss grad gjelde en lojalitetsplikt. Et eksempel er konkurranseklausuler.

Konsekvenser ved brudd på lojalitetsplikten

Dersom arbeidstaker bryter sin lojalitetsplikt i arbeidsforholdet kan dette føre til oppsigelse eller avskjed av arbeidstakeren. Men hvor går egentlig grensen for når arbeidstaker har brutt sin lojalitetsplikt? Det er vanskelig å gi et klart svar på denne grensen. Det er mange rettsavgjørelser på området som kan belyse grensen for når arbeidstaker har brutt sin lojalitetsplikt.

Ta gjerne kontakt

Våre advokater har bred erfaring med arbeidsrett. Vi bistår både arbeidstaker og arbeidsgiver i arbeidssaker. Ta gjerne kontakt med oss dersom du ønsker bistand.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.