Lønn er for arbeidstaker ofte en viktig del av arbeidsavtalen. Man skal få betalt for det arbeidet man gjør og de timene arbeidstaker er på jobb. Men hva skjer den dagen du blir oppsagt? Har du da krav på lønn, og eventuelt hvor lenge har du krav på lønn? Og hva skal du gjøre hvis du ikke får utbetalt lønn du har krav på?

Arbeidstakers rettigheter og arbeidsgivers plikter

Arbeidsmiljøloven har bestemmelser som gjelder rettigheter og plikter for henholdsvis arbeidsgiver og arbeidstaker. En rettighet for én part utløser en plikt for den annen part, og omvendt. Plikter utløser rettigheter, og krav på rettigheter utløser plikter. Arbeidstakers hovedplikt er i et arbeidsforhold å utføre sitt arbeid etter arbeidsavtalen. Arbeidsgivers hovedplikt vil mange se på som utbetaling av lønn. Arbeidstaker har krav på lønn, en rettighet man har ved å utføre sin plikt – som er å utføre sitt arbeid etter arbeidsavtalen.

Krav på utbetaling av lønn i oppsigelsestiden

Oppsigelse kan enten gis av arbeidstaker eller av arbeidsgiver. Oppsigelsestid er den tiden fra oppsigelse er inngitt eller meddelt den annen part, og frem til arbeidstakers arbeid opphører. Oppsigelsestiden, også kalt oppsigelsesfristen, gjelder i en måned dersom annet ikke er avtalt. Hovedregelen og utgangspunktet er at arbeidsgiver plikter å utbetale lønn til arbeidstaker også i denne perioden. Dette er under forutsetning av at arbeidstakerens plikt til arbeid står.

Arbeidstaker har således krav på lønn etter oppsigelse. Arbeidstakerens krav på lønn etter oppsigelse gjelder for oppsigelsestiden. Det er en naturlig følge av at arbeidstaker plikter å utføre sitt arbeid i oppsigelsestiden og arbeidsgiver plikter dermed å utbetale lønn. Arbeidsforholdet er ikke å anse for avsluttet før etter at oppsigelsestiden er ute.

Ikke utbetalt lønn etter oppsigelse

Hvis du ikke får utbetalt lønn etter oppsigelse, bør du ta kontakt med arbeidsgiver så fort som mulig. Det kan være lurt å meddele dette skriftlig til arbeidsgiver. Dersom du ikke får utbetalt lønn fra arbeidsgiver, kan du bringe kravet inn for Forliksrådet for å få løst saken. Saken løses da enten gjennom en minnelig løsning, ved dom eller at saken overføres til rettsapparatet. Det kan være lurt å bruke penger på å rådføre seg med en advokat om det gjelder større beløp.