Lønn er normalt arbeidstakers sentrale inntektskilde til å dekke løpende og nødvendige utgifter til livsopphold for seg selv og sin familie. Med dette som hovedbegrunnelse har lovgiver gitt en rekke lovbestemmelser som på ulike måter har til formål å verne om arbeidstakers lønnskrav.

Trekk i lønn

Konflikten kan oppstå på flere stadier. Det kan dreie seg om et omstridt trekk i lønn, det vil si at arbeidsgiver motregner et krav i arbeidstakers lønn. Her beror rettstilstanden på arbeidsmiljøloven § 14-15 som oppstiller som hovedregel at slik motregning ikke kan finne sted. Videre gir samme bestemmelse en uttømmende liste over unntak fra hovedregelen. Både for arbeidsgiver og arbeidstaker kan det være viktig å være klar over anvendelsesområdet for disse unntakene. Rettsvirkningene for overtredelse av reglene om trekk i lønn kan være straff etter arbeidsmiljøloven § 19-1 eller straffeloven § 412 annet ledd. Førstnevnte bestemmelse kan få anvendelse også i de tilfeller der arbeidsgiver ikke har opptrådt forsettlig, men uaktsomt. Normal reaksjonsform vil være bot, jf. Rt. 1979 s. 665.

Trekkadgang hjemlet i arbeidsavtalen

Det er ikke uvanlig at det er fastslått i arbeidsavtalen at arbeidsgiver kan foreta trekk i lønn for krav mot arbeidstaker. Dette fører tilsynelatende til at arbeidsgiver har fri trekkadgang for ethvert krav som skulle oppstå som følge av unntaket i arbeidsmiljøloven § 14-15 bokstav C, som omhandler skriftlig forhåndsavtale om trekk. Det er imidlertid ikke endelig klarlagt hvor langt bestemmelsen rekker, særlig sett i lys av internasjonale rettskilder. Det er derfor ikke gitt at arbeidsgiver har rett til å foreta trekk selv om et slikt vilkår er å finne i arbeidsavtalen.

Tilbakebetaling

En annen praktisk problemstilling er hva som skjer i de tilfeller arbeidsgiver utbetaler for mye eller for lite lønn. Da oppstår spørsmålet om tilbakebetalingsplikt. I begge tilfeller beror løsningen på såkalt ulovfestet rett, dvs. at det ikke er en bestemmelse i lovgivningen som regulerer dette. Det skal foretas en konkret avveining under hensyn til rimelighet. Det er på ingen måte selvsagt at det oppstilles en tilbakebetalingsplikt selv om det er klart at den feilaktige utbetalingen ikke skulle ha funnet sted.

Advokatbistand

Advokatveiledning AS tilbyr spesialisert bistand knyttet til lønn, enten det er for arbeidsgiver eller arbeidstaker. Du bør likevel vurdere om advokatbistand er hensiktsmessig før du sender inn en henvendelse. En tommelfingerregel er at det økonomiske interessen normalt bør være på minst kr 30 000 for at det er fornuftig med advokatbistand i saker som dette. Dette fordi det ofte blir nødvendig å ta saken til forliksrådet.

Ta kontakt i dag og få bistand med tvist knyttet til lønn. Du kan også benytte kontaktskjema nedenfor for å sende din henvendelse.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.