Mistet jobben uten forvarsel

En oppsigelse skal ikke komme som lyn fra klar himmel. Det er likevel ikke et formelt krav til skriftlig advarsel i forkant. Denne artikkelen tar for seg de plikter arbeidsgiver har, og de rettigheter arbeidstaker har, i forkant av en oppsigelse.

Et arbeidsforhold kan opphøre på flere måter, men en oppsigelse er den vanligste måten. En ansatt kan sies opp dersom oppsigelsen er saklig begrunnet. Dette følger av arbeidsmiljøloven § 15-7.

Det holder likevel ikke å ha en saklig grunn, dersom man ikke har fulgt riktig fremgangsmåte.

Ingen plikt til å gi advarsel

Det er en vanlig misforståelse at arbeidsgiver har plikt til å gi de ansatte advarsler før oppsigelse. Det er ikke oppstilt noe formelt krav i arbeidsmiljøloven til dette. Det er likevel vanlig praksis at det blir gjort, og det anbefales. På den måten kan arbeidstaker rette opp de forhold arbeidsgiver er misfornøyd med, og advarselen kan dokumentere hvorvidt kravet til saklig grunn er oppfylt.

Arbeidsgiver har imidlertid plikt til å gjennomføre et drøftelsesmøte. Det vil være uheldig om arbeidstaker først hører om den mulige oppsigelsen i dette møtet.

Drøftelsesmøte

Før enhver oppsigelse må det gjennomføres et drøftelsesmøte i medhold av arbeidsmiljøloven § 15-1. Det er viktig å merke seg at denne plikten gjelder før arbeidsgiver har fattet beslutningen om å si opp den ansatte. Møtet sikrer dialog og kontradiksjon. Arbeidstaker skal ha en reell mulighet til å diskutere dette med arbeidsgiver. Drøftelsesmøtet sikrer at oppsigelsen er fattet på et forsvarlig grunnlag, etter grundige overveielser. Har arbeidsgiver allerede bestemt seg før møtet, er plikten brutt.

På drøftelsesmøtet har arbeidstaker rett til å ha med tillitsvalgt eller annen rådgiver.

En unnlatelse av å gjennomføre drøftelsesmøte medfører ikke uten videre at oppsigelsen blir ugyldig. Men da det er en plikt loven stiller opp, er det sterkt kritikkverdig og kan i visse tilfeller medføre ugyldighet. Det kan også være et argument for at oppsigelsen ikke er saklig begrunnet.

Særlig om avskjed

Kravet til saklig grunn og drøftelsesmøte gjelder også ved avskjed.. Det som skiller avskjed fra oppsigelse, er at arbeidsgiver kan avskjedige med påbud om øyeblikkelig fratreden – det gjelder dermed ingen oppsigelsestid. Dette følger av arbeidsmiljøloven § 15-14.

En avskjed skal altså heller ikke skje uten forvarsel. Avskjed kan virke svært belastende for en arbeidstaker, og dermed er det særlig viktig at arbeidstaker får forberedt seg på dette til en viss grad.

Har du blitt sagt opp uten forvarsel?

Dersom du har blitt sagt opp uten forvarsel, kan det lønne seg med advokatbistand. Vi har spesialiserte advokater som primært jobber med arbeidsrett, både på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden.

Er du usikker på hvorvidt du har en sak, eller om det lønner seg med advokatbistand? Ta kontakt. Vi tilbyr gratis og uforpliktende førstevurdering.

Vi sjekker om du har rett på fri rettshjelp eller om du får dekket utgifter til advokat.