Nedbemanning grunnet virksomhetens forhold vil kunne oppfylle saklighetskravet i arbeidsmiljøloven, men det er viktig for arbeidsgiver å gjøre dette på den rette måten. Arbeidsmiljøloven stiller krav både til selve beslutningen om nedbemanning og utvelgelsen av de arbeidstakerne man ønsker å nedbemanne.

Dokumentere behov for nedbemanning

For arbeidsgiver er det viktig å kunne dokumentere behovet for nedbemanning og at det er gjennomført grundige drøftelser og vurderinger. Det er ikke tilstrekkelig å si at «alle er jo kjent med at bedriften går dårlig». Arbeidstakere og tillitsvalgte har krav på informasjon dersom det foreligger planer for nedbemanning, og arbeidsgiver må kunne dokumentere behovet ved å legge frem tall, regnskap, styrereferater og lignende.

Drøftelser med arbeidstakere

Arbeidsgiver plikter å foreta drøftelser med de arbeidstakerne som er i faresonen. Hensikten er at de skal få uttale seg og komme med sine betraktninger, før beslutningen fattes. Et drøftelsesmøte må således avholdes før selve beslutningen er endelig fattet. Ofte vil det bli forhandlinger om sluttpakke/fratredelsesavtaler i et slikt drøftelsesmøte. Her vil normalt partene være representert av advokat.

Saklig grunn ved nedbemanning

Det alminnelige saklighetskravet i arbeidsmiljøloven § 15-7 gjelder også ved nedbemanning. Det er da tale om oppsigelse grunnet i virksomhetens forhold. Det stilles imidlertid også krav til saklig utvelgelse. Arbeidsgiver må kunne dokumentere vurderingene som er gjort og hvorfor valget er blitt som det er blitt. Ved utvelgelse er ansiennitet, alder, ulemper ved å bli oppsagt og kvalifikasjoner sentrale momenter.

Advokatbistand ved nedbemanning

De fleste bedrifter bruker advokat i en nedbemanningsprosess. Da er det viktig å bruke en advokat som jobber med arbeidsrett – og har særlig kunnskap på dette området. Dersom du tar kontakt med oss her eller i kontaktskjemaet under, vil du bli kontaktet av en spesialisert arbeidsrettsadvokat innen kort tid. Første vurdering av saken er alltid uforpliktende og gratis.

 

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.