Hvilke regler gjelder for oppsigelse under sykemelding? Arbeidsmiljøloven gir arbeidstaker et særskilt vern som er ment å forhindre at arbeidstaker skal risikere å stå uten jobb i en belastende tid når helsen svikter. Vernet gjelder i 12 måneder.

Beviskrav

Arbeidsmiljøloven § 15-8 (arbeidstilsynet.no) går i korthet ut på at arbeidsgiver ikke kan inngi en oppsigelse til en arbeidstaker under sykemelding i en periode på 12 måneder etter at sykefraværet inntrådte. Det er imidlertid bare oppsigelser begrunnet i sykefraværet som er særskilt vernet. Arbeidsgiver vil i mange tilfeller påstå at oppsigelsen har andre grunner. Arbeidsgiver har imidlertid en streng bevisbyrde – de må sannsynliggjøre at oppsigelsen ikke har noen sammenheng med sykemeldingen.

Varighet

Høyesterett har i en dom (Rt. 2011 s. 596, for den likelydige regelen i sjømannsloven), fastslått at det er uten betydning om det er sannsynlig at sykemeldingsperioden blir langvarig. Dette gjelder selv om det kan se ut til at arbeidstaker ikke vil kunne vende tilbake til arbeidet etter 12-månedersperioden. I nevnte dom fikk for øvrig arbeidstaker tilkjent erstatning på kr 300 000.

Erstatning

Dersom du er gitt oppsigelse under sykemelding, og det foreligger et brudd på arbeidsmiljøloven, vil du normalt ha krav på erstatning. Aktuelle erstatningsposter er erstatning for lidt økonomisk tap, fremtidig inntektstap og erstatning for ikke-økonomisk tap, såkalt oppreisning.

Bistand fra advokat

Har du fått en oppsigelse under sykemelding? Det vil være viktig for deg å få klarlagt hvilke rettigheter du har. Det er viktig å handle raskt, da arbeidsmiljøloven oppstiller flere særskilte tidsfrister. Hvis du representerer arbeidsgiver, bør du ta kontakt med advokat i forkant av en oppsigelsesprosess.

Trenger du veiledning ved oppsigelse under sykemelding? Ta kontakt med en spesialisert advokat på arbeidsrett og få en uforpliktende og kostnadsfri vurdering av din sak. Send gjerne din henvendelse via kontaktskjema nedenfor.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.