Oppsigelse fra arbeidsgiver

Oppsigelse fra arbeidsgiver er regulert i arbeidsmiljøloven, og det er relativt detaljerte regler om oppsigelse fra arbeidsgiver. For at oppsigelse fra arbeidsgiver skal være gyldig er det flere forhold som må foreligge. Blant annet er det ulike formkrav til oppsigelse inngitt fra arbeidsgiver. For det andre er det regler om innholdet i en oppsigelse fra arbeidsgiver.

Formkrav ved oppsigelse

Et viktig forhold ved oppsigelse fra arbeidsgiver er at oppsigelsen må være skriftlig. Den skriftlige oppsigelsen skal gis til arbeidstakeren personlig eller sendes i rekommandert brev til arbeidstaker. Videre følger det av arbeidsmiljølovens bestemmelser at oppsigelse fra arbeidsgiver skal inneholde informasjon om forhandlinger, mulighet til å reise sak om oppsigelsen, retten til å fortsette i stillingen, samt ulike frister arbeidstaker må forholde seg til.


Oppsigelse fra arbeidsgiver - saklig grunn

Et annet særdeles viktig forhold ved oppsigelse fra arbeidsgiver er at oppsigelsen må ha saklig grunn. Hva som er saklig grunn for oppsigelse er ikke like lett å avklare. Det er mangfoldig praksis fra domstolene som gjelder kravet til saklig grunn når oppsigelse gis fra arbeidsgiver. En ting som er viktig å huske på for arbeidsgiver er at arbeidstakere i Norge har et relativt sterkt vern mot usaklig oppsigelse. Imidlertid har selvfølgelig arbeidsgiver adgang til å gi arbeidstaker oppsigelse, men oppsigelsen må være saklig og ordentlig begrunnet.


Eksempler på saklig grunn til oppsigelse fra arbeidsgiver

Arbeidsgiver kan gi arbeidstaker oppsigelse enten begrunnet i arbeidstakerens forhold eller i virksomhetens forhold. Uansett må det foreligge saklig grunn for oppsigelsen fra arbeidsgiver. Typiske eksempler på at oppsigelse fra arbeidsgiver har saklig grunn, begrunnet i arbeidstakerens forhold, er grov overtredelse av arbeidsavtalen, dersom arbeidstaker ikke utfører arbeidet sitt etter instruks fra arbeidsgiver, illojalitet i forhold til arbeidssted og / eller kolleger. Oppsigelse fra arbeidstaker som er begrunnet i virksomheten og har saklig grunn er typisk omorganisering av virksomheten og nedbemanning på grunn av økonomiske grunner i virksomheten.


Ta gjerne kontakt med oss

Våre advokater bistår også arbeidsgivere. Ta gjerne kontakt med oss dersom du mener du som arbeidsgiver har en sak om oppsigelse av ansatte og trenger bistand.