Selv om du blir gitt en oppsigelse, kan du ha rett til å fortsette i stillingen. Det følger av arbeidsmiljøloven § 15-11. Hvis du krever å få kjent oppsigelsen ugyldig, kan dette medføre at du fortsetter i stillingen din helt frem til saken er endelig avklart.

Hvorfor?

Begrunnelsen bak arbeidsmiljøloven § 15-11 er for det første at gjeninntreden i stilling – som er konsekvensen hvis oppsigelsen blir kjent ugyldig – ikke skal vanskeliggjøres av at det er ansatt en ny arbeidstaker i mellomtiden. For det andre er det for å gi en beskyttelse av arbeidstakers inntekt når man står i en konflikt med arbeidsgiver etter oppsigelse.

Hva kreves?

Utgangspunktet ved oppsigelse er at arbeidstaker har krav på å fortsette i stilling. Dersom arbeidstaker ønsker dette, er det arbeidsgiver som eventuelt må begjære en kjennelse på fratredelse hos tingretten. Det følger av forarbeidene og rettspraksis at retten ved oppsigelser begrunnet i virksomhetens forhold bare helt unntaksvis skal gi arbeidsgiver medhold i begjæring om fratredelse.

Hva hvis arbeidsgiver nekter?

Dersom arbeidsgiver nekter deg å fortsette i stilling – uten at det foreligger kjennelse på fratreden – vil det i utgangspunktet være en lovstridig handling. Det kan medføre erstatningsplikt, samt medføre at arbeidstaker vil få medhold i gjeninntreden hvis spørsmålet tas inn for retten.

Trenger du advokatbistand?

Er du selv involvert i en tvist med arbeidsgiver knyttet til oppsigelse? Skriv inn i kontaktskjemaet under og bli kontaktet av en spesialisert arbeidsrettsadvokat. Første henvendelse og vurdering er alltid gratis og uforpliktende.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.