Rett til å fortsette i stillingen

Selv om du blir gitt en oppsigelse, kan du ha rett til å fortsette i stillingen. Det følger av arbeidsmiljøloven § 15-11. Hvis du krever å få kjent oppsigelsen ugyldig, kan dette medføre at du fortsetter i stillingen din helt frem til saken er endelig avklart.

Rett til å fortsette i stillingen - hvorfor?


Begrunnelsen bak arbeidsmiljøloven § 15-11 er for det første at gjeninntreden i stilling som er konsekvensen hvis oppsigelsen blir kjent ugyldig ikke skal vanskeliggjøres av at det er ansatt en ny arbeidstaker i mellomtiden. For det andre er det for å gi en beskyttelse av arbeidstakers inntekt når man står i en konflikt med arbeidsgiver etter oppsigelse.

Rett til å fortsette i stillingen - Hva kreves?


Utgangspunktet ved oppsigelse er at arbeidstaker har krav på å fortsette i stilling. Dersom arbeidstaker ønsker dette, er det arbeidsgiver som eventuelt må begjære en kjennelse på fratredelse hos tingretten. Det følger av forarbeidene og rettspraksis at retten ved oppsigelser begrunnet i virksomhetens forhold bare helt unntaksvis skal gi arbeidsgiver medhold i begjæring om fratredelse.

Rett til å fortsette i stillingen - Hva hvis arbeidsgiver nekter?


Dersom arbeidsgiver nekter deg å fortsette i stilling - uten at det foreligger kjennelse på fratreden - vil det i utgangspunktet være en lovsstridig handling. Det kan medføre erstatningsplikt, samt medføre at arbeidstaker vil få medhold i gjeninntreden hvis spørsmålet tas inn for retten.

Trenger du advokatbistand?


Er du selv involvert i en tvist med arbeidsgiver knyttet til oppsigelse? Skriv inn i kontaktskjemaet under og bli kontaktet av en spesialisert arbeidsrettsadvokat. Første henvendelse og vurdering er alltid gratis og uforpliktende.