Stor nok sluttpakke?

Har du spørsmål knyttet til oppsigelse? Våre advokater tar gjerne imot din henvendelse. Vi jobber over hele landet og dekker eventuelle merutgifter som følge av reise dersom det er nødvendig ved rettsprosesser. Den første henvendelsen koster deg ikke noe. I forbindelse med oppsigelse vil det ofte være aktuelt å be om sluttpakke, som denne artikkelen primært handler om. Vi behandler imidlertid også henvendelser som dreier seg om de øvrige spørsmålene knyttet til oppsigelse. Vi har mange saker som omhandler sluttpakke etter oppsigelse, og vi har derfor valgt å lage en eget nettsted for dette. Besøk oss gjerne på sluttpakkeadvokat.no.

Sluttpakker kan være aktuelt på to stadier. Det kan være aktuelt før en eventuell oppsigelse eller det kan være aktuelt som et mottrekk der en oppsigelse bestrides som ulovlig av arbeidstaker. I sistnevnte tilfeller har ikke arbeidsgiver tilbudt en sluttpakke, og for en arbeidsgiver som nettopp har blir overrakt en oppsigelse, kan veien til en sluttpakke virke lang og vanskelig. Sluttpakker er imidlertid ikke bare forbeholdt toppledere og fotballtrenere. Vi hjelper med sluttpakke i alle type ansettelsesforhold og bistår deg gjerne i din sak. Har du dårlig tid? Kontakt oss i dag.

Forhandlinger om sluttpakke

Arbeidsmiljøloven § 17-3 regulerer arbeidstakers rett til å kreve forhandlinger. Krav om forhandlinger må imøtekommes dersom arbeidstaker hevder/pretenderer at en oppsigelse eller avskjed er ulovlig, at det er brudd på lovens regler om fortrinnsrett eller at det har skjedd en ulovlig midlertidig ansettelse, innleie eller suspensjon. En skriftlig oppsigelse må, for å oppfylle lovens krav, inneholde opplysninger om arbeidstakers rett til å kreve forhandlinger og hvem et slikt krav skal rettes til. Kravet om forhandlinger må være kommet frem til arbeidsgiver innen utløpet av en frist på 14 dager som starter når arbeidstaker har mottatt oppsigelse. Sluttpakke etter oppsigelse blir ikke sjelden resultatet etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Begge parter har en interesse i at saken avklares raskt og uten etterfølgende rettssak.

Konsekvensene ved brudd på arbeidsmiljøloven

En arbeidstaker har aldri krav på en sluttpakke. Likevel er vår erfaring at arbeidsgiver ofte ser seg tjent med å inngå en avtale om sluttpakke med arbeidstaker for å unngå en kostbar rettssak. Konsekvensene for en arbeidsgiver kan nemlig bli store dersom en domstol kommer frem til at det foreligger brudd på arbeidsmiljøloven ved oppsigelse. I en dom avsagt i lagmannsretten (LG-2012-172433) ble for eksempel en arbeidstaker tilkjent kr 75 000 i erstatning, samt at arbeidsgiver måtte dekke motpartens saksomkostninger på kr 104 875 fordi formkravene i arbeidsmiljøloven ikke var fulgt i forbindelse med oppsigelse av arbeidstaker. Arbeidsgiver har bevisbyrden for at det ikke foreligger brudd på arbeidsmiljøloven i forbindelse med oppsigelse. Sluttpakke etter oppsigelse kan ofte bli en mellomløsning som arbeidsgiver lever godt med.

Størrelsen på en sluttpakke

På et forhandlingsmøte med arbeidsgiver vil man få avdekket hvorvidt arbeidsgiver er villig til å gå med på en slik løsning. Ofte vil det oppstå uenighet rundt størrelsen på en sluttpakke. Det kan nemlig ikke oppstilles noen generell norm for hvordan utmålingen av en sluttpakke etter oppsigelse skal gjøres. Den vil normalt lyde på et bestemt antall månedslønner. En rekke faktorer vil være av betydning her, blant annet hvor lenge arbeidstaker har vært i bedriften, de ulemper en oppsigelse medfører for arbeidstaker og hvor grove brudd på arbeidsmiljøloven som anses for å foreligge.

Bistand av advokat ved forhandlinger om sluttpakke

Selv om veien fra en oppsigelse til en sluttpakke ikke trenger å være så lang, kan den bli veldig bratt uten advokatbistand. Ofte vil man se at arbeidsgiver benytter advokat, og forhandlinger om sluttpakke etter oppsigelse kan være særs krevende å utføre på egenhånd. Avhengig av inntekts- og formuessituasjonen kan advokatutgifter dekkes under lov om fri rettshjelp. Det er heller ikke uvanlig at arbeidstakers utgifter til advokat dekkes av arbeidsgiver som en del av sluttpakken. Flere av våre advokater har arbeidsrett som sitt primære rettsområde.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende vurdering av din sak eller benytt vårt kontaktskjema nedenfor. Send oss noen ord, så hjelper vi deg. Ønsker du å kontakte oss på telefon er det bare å ringe tlf 64 93 86 00 eller sende oss ditt telefonnummer. Forklar kort hva saken gjelder, så finner vi den rette advokaten. Merk gjerne din henvendelse «sluttpakke».

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.