Sparken på dagen - strenge krav til arbeidsgiver

Sparken på dagen omtales i arbeidsmiljøloven som "avskjed". Det er en svært inngripende sanksjon for arbeidstaker. Det innebærer at du blir fratatt arbeidsplikt og lønn og brått står uten en jobb å gå til. Ofte er det uenighet om faktum i slike saker. Arbeidsgiver påstår kanskje at det har skjedd noe ulovlig, mens arbeidstaker benekter det. Spørsmålet blir da hva som kreves for at arbeidsgiver kan inngi en avskjed?

Kontakt oss gjerne hvis du ønsker bistand i arbeidssak. Vi bistår både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden.

Høy terskel for arbeidsgiver ved sparken på dagen


En dom avsagt i Høyesterett i desember 2014 ga en avklaring på det såkalte beviskravet. Saken gjaldt en arbeidstaker som hadde fått sparken fordi arbeidsgiver hevdet at han hadde tilegnet seg kontanter som tilhørte bedriften. Høyesterett slo fast at det i rettspraksis har vært vanlig å tilkjenne et strengere beviskrav der det dreier seg om faktiske omstendigheter som er av særlig betydning og inngripende for den ene part. Høyesterett slo fast at det er en høy terskel for arbeidsgiver når de går til det skritt å inngi en avskjed. Det er ikke tilstrekkelig at det er overveiende sannsynlig at arbeidstaker har gjort seg skyldig i det pliktbrudd arbeidsgiver påberoper - det må være såkalt kvalifisert sannsynlighet.

Advokatbistand ved sparken på dagen


Dersom du representerer arbeidsgiver eller er arbeidstaker, vil det i en sak om avskjed normalt lønne seg å bruke advokatbistand. Konsekvensene er såpass store og det er ofte at partene vil være svært uenige. Arbeidsmiljøloven har også særskilte prosessregler, som stiller krav til progresjon i saken. Det kan således ta forholdsvis kort tid fra avskjeden er inngitt til det må tas stilling til om det vil inngis søksmål.

Advokatutgifter ved sparken på dagen


Arbeidsgiver får som de fleste er kjent med, fradrag for moms. Arbeidstaker kan ved avskjed få dekning av advokatutgifter via det offentlige. Det forutsetter at arbeidstaker oppfyller vilkårene for fri rettsråd og fri sakførsel etter Lov om fri rettshjelp. Dersom utfallet blir en sluttpakke, er det vanlig praksis at arbeidsgiver dekker arbeidstakers advokatutgifter som en del av sluttpakken - selv om arbeidstaker ikke har krav på det.

Advokatbistand via advokatveiledning


Du er velkommen til å ta kontakt i kontaktskjemaet under. Vi tilbyr alltid gratis førstevurdering i arbeidssaker. Du vil bli kontaktet av en spesialisert advokat eller advokatfullmektig. Vi behandler alle henvendelser i tråd med lovbestemt taushetsplikt. Du får svar innen kort tid og det er helt uforpliktende.