Truet med sparken

Om arbeidsgiver truer med sparken, betyr det som regel en av to ting. Arbeidsgiver kan ha gitt en advarsel som oppfordring til retting, eller truet med sparken i håp om at arbeidstaker selv skal si opp.

Advarselen må gjelde et forhold som ville gitt «saklig grunn» til oppsigelse

Det å bli «truet med sparken» blir betegnet som å få en advarsel. Det er ikke uvanlig at arbeidsgiver gir skriftlig og/eller muntlig advarsel til en ansatt som ikke gjør jobben sin. Advarselen blir gitt som en oppfordring til å rette opp de forhold som tas opp, slik at man kan unngå en eventuell oppsigelse. Det skal gis mulighet til å forbedre seg.

Det er ingen plikt til å gi advarsel, og det er heller ikke regulert i lovverket. Det kan likevel lønne seg i de fleste tilfeller. Loven krever «saklig grunn» dersom arbeidsgiver vil si opp en ansatt. Mangel på advarsel kan være et moment i saklighetsvurderingen

Utgangspunktet er at advarsler er lovlig og ønskelig. Men arbeidsgiver kan ikke true med sparken for hva som helst.

Hva kan føre til sparken?

Kravet om «saklig grunn» gir arbeidstaker beskyttelse. En oppsigelse kan ikke baseres på helt bagatellmessige og utenforliggende forhold. Du må ha gjort deg skyldig i brudd på arbeidsavtalen. Grunnen må være et forhold knyttet til arbeidstaker, som er egnet til å påføre virksomheten tap, skade eller ulempe. Det må også foretas en interesseavveining mellom behovet for oppsigelse opp mot konsekvenser det vil få for arbeidstaker.

Typiske tilfeller der det foreligger «saklig grunn» er blant annet:

  • Ugyldig fravær
  • Manglende arbeidsprestasjoner
  • Rusmisbruk
  • Trakassering
  • Illojalitet

Også forhold knyttet til arbeidsgiver kan gi grunnlag for oppsigelse, for eksempel behov for nedbemanning eller driftsinnskrenkning. Da er det imidlertid ikke vanlig med advarsler. Man skal likevel få mulighet til å drøfte oppsigelsen i drøftelsesmøte med arbeidsgiver. Dette møtet må gjennomføres i alle tilfeller der arbeidsgiver vurderer oppsigelse.

Der arbeidsgiver ønsker arbeidstakers oppsigelse

Det hender at ansatte selv velger å si opp når de blir truet med sparken. Dette kan ha vært målet for arbeidsgiver, som på den måten blir kvitt en ansatt det etter loven ikke ville vært grunnlag for å si opp. Arbeidstaker blir satt i en ubehagelig og presset situasjon. Det er da viktig å merke seg at man som arbeidstaker ikke har noen plikt til å si opp, selv om arbeidsgiver skulle true med en eventuell oppsigelse.

Der arbeidsgiver ikke har rett til å sparke den ansatte, kan partene inngå avtale om sluttpakke. Da avslutter arbeidstaker frivillig arbeidsforholdet, mot kompensasjon.

I de tilfeller der arbeidstaker har saklig grunn til oppsigelse, kan det gagne arbeidstaker med egen oppsigelse. Man vil da bli spart fra stigmaet og ulempene med å få sparken.

Har du blitt truet med sparken?

Dersom man har blitt truet med sparken er det viktig å vite hvilke rettigheter man har, og hvor veien går videre. Er du usikker på dine rettigheter? Ønsker du å vite om du har en sak? Ta kontakt. Vi tilbyr gratis og uforpliktende førstevurdering.

Vi har spesialiserte advokater som primært jobber med arbeidsrett, både på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.