Advokatbistand når kontraktspart ikke oppfyller avtalen

En kontrakt er som den klare hovedregel bindende for partene. Det er inngått en bindende avtale. Det kan oppstå uenighet om vilkår i ettertid. Denne artikkelen gjelder imidlertid de tilfellene hvor det er klart at en kontraktspart skal yte en forpliktelse, men det blir bare ikke gjort. Enten på grunn av manglende vilje eller evne. Mange tror det bare er å sende kravet til inkasso. Det kan imidlertid ikke gjøres hvis kravets grunnlag bestrides fra kontrakstmotpart.

Vi tilbyr spesialisert advokatbistand i slike saker. Kontakt oss gjerne for bistand.

Advokatbistand når kontraktspart ikke oppfyller avtalen

Et typisk eksempel er to parter som har inngått en kjøpekontrakt, for eksempel om kjøp av bil. Så betaler ikke kjøper kjøpesummen, kanskje fordi kjøper ikke får på plass nødvendig finansiering eller fordi kjøper angrer på kjøpet. Da vil det kunne bli nødvendig med advokatbistand for å gjennomslag for et krav. Bistand i disse sakene vil ofte innebære utarbeidelse og oversendelse av et prosessvarsel. Her redgjøres det for sakens faktiske og rettslige sider. Kravet og dets grunnlag gjennomgås. Kontraktsparten oppfordres til å ta stilling til kravet. Hvis kravet avvises, så opplyses det i prosessvarselet at rettslige skritt vil bli iverksatt.

Advokatbistand i forliksrådet

Ofte vil forliksrådet bli første og siste instans i saker hvor kontraktspart ikke oppfyller avtalen. Her vil det bli en muntlig behandling av saken. På forhånd er det sendt inn en forliksklage, tilsvar fra kontraktsmotpart og eventuelle utfyllende prosesskriv. Partene har krav på å stille med advokat i forliksrådet hvis ønskelig. Dersom man får medhold i forliksrådet og får en dom på kravet, kan dette tvangsinndrives via Namsmannen dersom dommen ikke ankes videre fra kontraktsmotparts side.

Advokatbistand ved tvangsinndrivelse

Ved rettskraftig dom, enten det er fra forliksrådet eller tingretten, kan man tvangsinndrive kravet om kontraktsmotpart fremdeles ikke betaler. Det vil da normalt måtte utarbeides en begjæring om utlegg. Mange ønsker advokatbistand til dette. Hvis dette ikke gjøres formriktig, kan det bli en tidkrevende affære.

Dekning av advokatutgifter når kontraktspart ikke oppfyller avtalen

I tvister hvor det er ønskelig med advokatbistand når kontraktspart ikke oppfyller avtalen kan du ha krav på dekning av mesteparten av advokatutgiftene via forsikring. Dette kan vi alltid sjekke ut for deg, uten at det forplikter deg. Ved å kontakte oss, får du spesialisert bistand, samt en gratis førstevurdering av saken og hjelp til å opprette forsikringsdekning. Ta kontakt i kontaktskjemaet hvis du ønsker hjelp fordi kontraktsmotpart ikke oppfyller avtalen.