Det er flere lover som regulerer hva du har av rettigheter når du har fylt 15 år. Det er også slike bestemmelser i barnevernloven. Mange barn opplever det naturligvis ofte som svært inngripende at barneverntjenesten er inne i bildet. Dette til tross for at barneverntjenesten ofte gjør en meget god, og ikke minst viktig jobb. Det er viktig for mange barn at også deres stemme blir hørt og at de har egne rettigheter.

Rettigheter i barnevernssak

Barnevernloven § 6-3 regulerer barnets rettigheter under saksbehandlingen med barneverntjenesten. Allerede fra barnet er fylt 7 år, og barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, skal informeres og ha anledning til å uttale seg før det tas noen som helst avgjørelse som gjelder barnet. Det skal tillegges vekt på barnets mening utfra alder og modenhet. Dette følger direkte av barnevernloven.

Etter at barnet har fylt 15 år kan et barn opptre som part i egen sak. Det betyr at barnet kan gjøre gjeldende partsrettigheter. Det er et krav om at barnet forstår hva saken gjelder. Et barn som er under 15 år kan i særskilte tilfeller også få partsrettigheter i egen sak. Det er fylkesnemnda som eventuelt innvilger dette for barn under 15 år. Som part i egen sak har barnet rett til å se papirene som barnevernet har i saken. Barnet har krav på oppnevnt advokat dersom saken skal opp i fylkesnemnda.

Når det gjelder barn med atferdsvansker eller tiltak for barn som kan være utsatt for menneskehandel, er disse barna alltid part.

Barnevernloven § 4-26

Barnevernloven § 4-26 gjelder tilbakehold på institusjon på grunnlag av samtykke. Bestemmelsen gjelder barn med alvorlige atferdsvansker. Foreldrene og barnet må i utgangspunktet samtykke, med mindre barnet er fylt 15 år. Da er barnets samtykke tilstrekkelig. Altså er tiltak etter barnevernloven § 4-26 frivillige tiltak for barnet.

Klagerett – 15 år

Den som er part i saken har klagerett. Følgelig kan barnet over 15 år og som er part i egen sak, klage over barneverntjenestens enkeltvedtak. Dette er en viktig rettighet for barn over 15 år.