Hvis foreldrenes omsorg ovenfor barnet ikke er tilstrekkelig kan det være aktuelt for barneverntjenesten å fremme sak om omsorgsovertakelse. Omsorgsovertakelse behandles i første omgang av Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker. Det vil for mange foreldre være lurt å være bistått av en advokat ved omsorgsovertakelse.

Våre advokater har lang og god erfaring med saker som gjelder omsorgsovertakelse. Omsorgsovertakelse er svært inngripende for foreldrene, og det er for mange en trygghet og hensiktsmessig å ha en advokat ved omsorgsovertakelse.

Hva gjør advokaten ved omsorgsovertakelse?

En advokat vil innhente alle relevante dokumenter i anledning saken og vurdere dette. En erfaren advokat vil i mange tilfeller kunne finne de viktige punktene og momentene som er av betydning for den aktuelle saken. Det er viktig for en advokat å ha en best mulig oversikt over sakens kjerne, men også detaljer i saken kan være av betydning. Dette vil en advokat kunne vurdere for deg. En advokat vil ved omsorgsovertakelse også foreta en vurdering av hva som er til barnets beste i den aktuelle saken. Det er flere vilkår som må være oppfylt for at det kan fattes vedtak om omsorgsovertakelse. I noen saken vil ikke vilkårene for omsorgsovertakelse være oppfylt. Det er ofte mange andre tiltak barneverntjenesten må vurdere før det er en sak om omsorgsovertakelse. For mange foreldre er det også viktig å ha en advokat på saken, dette for å få følelsen av at man blir hørt og at saksbehandlingen og andre omstendigheter gjøres på riktig måte.

Omsorgsovertakelse – vilkår

Hovedregelen om omsorgsovertakelse følger av barnevernloven § 4-12. Bestemmelsen har i første ledd flere alternativer for når det kan fattes vedtak om omsorgsovertakelse. De alternative vilkårene er at det foreligger alvorlig omsorgssvikt, at foreldrene ikke klarer å ivareta syke eller hjelpetrengende barn, at barnet blir mishandlet og i de tilfeller der foreldrene ikke har tilstrekkelig omsorgsevne. I tillegg til at ett eller flere av disse alternative vilkårene er oppfylt, kan ikke omsorgsovertakelse finne sted hvis det kan skapes en tilfredsstillende omsorgssituasjon for barnet ved at det gis andre tiltak. Dette kan for eksempel være en støttekontakt for barnet, en hjemmekonsulent, økonomisk bistand eller støtte eller andre tiltak. Dette er det som kalles for det minste inngreps prinsipp. Det skal alltid forsøkes mindre inngripende tiltak i barnevernssaker der dette lar seg gjøre.

Ta kontakt med advokat ved omsorgsovertakelse

Ta gjerne kontakt med vårt kontor dersom du trenger en advokat ved omsorgsovertakelse. Vi har god erfaring med slike saker. Vi har taushetsplikt.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første hendvendelse er gratis.
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.