Akuttvedtak etter barnevernloven er et midlertidig vedtak. I utgangspunktet gjelder et akuttvedtak for en plutselig oppstått situasjon. Imidlertid kan det fattes akuttvedtak hvis det oppstår kunnskap om en uholdbar situasjon for barnet.

Et akuttvedtak kan fattes dersom det er nødvendig at omsorgen for barnet overtas av andre enn foreldrene umiddelbart. I disse tilfellene haster det for barneverntjenesten å handle etter barnevernloven. Akuttvedtak er regulert i barnevernloven § 4-6. Denne bestemmelsen er en særlig saksbehandlingsregel for akutte tilfeller.

Tilfeller akuttvedtak

Akuttvedtak fattes av barnevernadministrasjonens leder, men kan også fattes av påtalemyndigheten – politiet. Barnevernloven § 4-6 oppstiller to tilfeller der det kan fattes akuttvedtak. Første ledd gjelder de tilfellene der barnet er uten omsorg. Dette kan være forårsaket av at foreldrene er syke eller at barnet er uten omsorg av andre grunner. Etter første ledd kan ikke vedtaket opprettholdes mot foreldrenes vilje. Akuttvedtaket er følgelig midlertidig og skal være kortvarige. Akuttvedtak kan også fattes etter barnevernloven § 4-6 annet ledd. Her gis det adgang til at barnet plasseres midlertidig utenfor hjemmet, forutsatt at det foreligger en akuttsituasjon. Et slikt vedtak skal snarest, og om mulig innen 48 timer, foreløpig godkjennes av fylkesnemndas leder.

Vilkår for akuttvedtak etter barnevernloven

For akuttvedtak etter barnevernloven § 4-6, første ledd er vilkåret at barnet er uten omsorg. Når det gjelder akuttvedtak etter barnevernloven § 4-6, annet ledd, er vilkåret at det er fare for at barnet blir vesentlig skadelidende ved å forbli i hjemmet. Vesentlighetskravet innebærer at det er en relativt høy terskel for å ta barnet ut av hjemmet. Vilkåret for akuttvedtak etter barnevernloven er strengere enn vilkårene for omsorgsovertakelse. Akuttvedtak etter barnevernloven kan påklages til fylkesnemnda.

Fri rettshjelp ved akuttvedtak

Part i sak der det er fattet akuttvedtak etter barnevernloven § 4-6, annet og tredje ledd, har krav på fri rettshjelp. Dette gjelder uavhengig av inntekt.

Les mer om akuttvedtak hos Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Bufdir.no