Barnefordeling 50/50 betyr at barnet har delt bosted. Barnet bor som regel annenhver uke hos hver av foreldrene.

Barnefordeling 50/50 kan i mange tilfeller by på noen utfordringer, både for foreldrene og ikke minst for barnet. Likevel er det en del foreldre som selv avtaler en slik fordeling, og at en fordeling med 50/50 i mange tilfeller fungerer godt.

Avtale om 50/50

Foreldre kan seg i mellom inngå en avtale om delt bosted for barnet med en fordeling på 50/50. Ved delt bosted bor barnet fast hos begge foreldrene og fordelingen er likt mellom dem. Barnet bor halve tiden hos hver av foreldrene. Dette står foreldrene fritt til å gjøre i henhold til alminnelig avtalefrihet.

En avtale om delt bosted nedtegnes skriftlig

En avtale om barnefordeling bør være skriftlig og nøye utarbeidet for å i størst mulig grad unngå konflikt mellom foreldrene ved en eventuell uenighet. Imidlertid er det viktig å huske på at en avtale om barnefordeling 50/50 ikke er skrevet i stein. Dersom det skjer endrede forhold, vil kanskje en annen ordning enn 50/50 være til barnets beste.

Barnets beste ved barnefordeling

Hva som er til barnets beste er det viktigste hensynet i alle vurderinger som gjelder barn. Barnets beste skal således også være grunnleggende ved saker om barnefordeling. Hva som er til barnets beste, er en vurdering som må tas ut fra det enkelte barnet og ut fra barnets konkrete situasjon. En ordning som er til ett barns beste er ikke nødvendigvis det beste for et annet barn. Når det gjelder en barnefordeling 50/50 er dette en løsning som ikke vil være den beste ordningen for alle barn. Det sier seg sel at det blir en del flytting for barnet ved at det bor annenhver uke hos hver av foreldrene.

Nærmere om 50/50 fordeling

Det følger av rettspraksis at retten sjelden fastsetter en fordeling med 50/50. Barnefordeling 50/50 er en unntaksordning loven åpner for i særskilte tilfeller. Begrunnelsen for at retten sjelden fastsetter en likedelt ordning er at det stort sett ikke er å anse som barnets beste å bo på denne måten. Barn trenger stabilitet og kontinuitet i både sin omsorgssituasjon og bosituasjon. Det å flytte annenhver uke, utgjør ikke nødvendigvis stabilitet og ro som er viktig for et barn. Således er en ordning med 50/50 ofte en ordning foreldrene selv avtaler. Ofte vil både en praktisk og en faktisk forutsetning for en slik barnefordeling være at foreldrene samarbeider godt og bor nærme hverandre.

Les mer om delt bosted for barn hos Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Bufdir.no