Spørsmål om barnefordeling oppstår som følge av skilsmisse dersom de tidligere ektefellene har felles barn.

I Norge er det mange ekteskap som ender med separasjon eller skilsmisse. Barnefordelingsspørsmål gjelder også for de tilfellene der foreldrene aldri har levd sammen. Barnefordeling vil si hvor barnet skal bo, hvilket samvær barnet skal ha med sine foreldre og hvem som skal ha foreldreansvaret for barnet.

Foreldreansvar

Foreldreansvar er kort sagt det ansvaret man har ovenfor sitt barn. Det følger av barneloven at barn har krav på omsorg og omtanke fra sine foreldre, herunder de som har foreldreansvaret § 30. Foreldre har også et ansvar etter loven som gjelder oppvekst og oppdragelse, herunder eksempelvis grensefastsettelse og oppfølgning på skole og fritidsaktiviteter.

Foreldrene er gift

Gifte foreldre har automatisk et delt foreldreansvar for felles barn. Foreldrene kan avtale seg i mellom hvem som skal ha foreldreansvaret og hvor barnet skal bo, hvis foreldrene ikke leve sammen lenger. Dersom det ikke er avtalt noe mellom foreldrene er det felles foreldreansvar for felles barn.

Samboere eller ugifte foreldre

Dersom foreldrene bor sammen har de delt foreldreansvaret for felles barn, selv om de ikke er gift. Dette følger av barneloven § 35. Når ugifte foreldre ikke bor sammen, har mor foreldreansvaret alene. Ugifte foreldre som ikke bor sammen har stor frihet til å inngå avtale om omsorgen for barnet og hvor barnet skal bo, samt samvær mellom barnet og den forelderen barnet ikke bor sammen med. Foreldre har avtalefrihet hva gjelder barnets bo- og omsorgssituasjon.

Les mer: Vederlagskrav samboere – hva har du krav på når forholdet tar slutt?

Daglig omsorg og hvor barnet skal bo

Foreldrene har full avtalefrihet når det gjelder hvor barnet skal bo fast, herunder hvem som skal ha ansvaret for barnets daglige omsorg. Den daglige omsorgen er noe annet enn foreldreansvaret. Det følger av rettspraksis og teori at daglig omsorg først og fremst utøves av den som barnet bor fast hos.

Samvær

Både barnet og foreldrene har som den store hovedregel rett til samvær med hverandre. Hvis barnet bor hos den ene forelderen, har både barnet og den av foreldrene barnet ikke bor hos, rett til samvær og å tilbringe tid sammen. Det er viktig for de fleste barn at de er sammen med både mor og far. Det skal mye til for at det kan nektes samvær mellom barnet og forelder.

Barnets medbestemmelsesrett

Det er viktig at det er barnet som er i fokus dersom foreldrene velger å gå fra hverandre. Barnet har en lovbestemt medbestemmelsesrett etter barneloven § 31. Barnet har rett til å være med på avgjørelser som gjelder barnets personlige forhold. Typisk vil dette være hvor barnet skal bo fast, hvem som skal ha foreldreansvaret og hvilket samvær som skal fastsettes mellom barnet og foreldrene.

Mekling

Foreldre som har barn under 16 år plikter å møte til mekling. Dersom det oppstår tvist mellom foreldrene om eksempelvis foreldreansvar, hvor barnet skal bo eller om samvær, må det gjennomføres mekling før det kan reises sak for domstolene.

Les mer om delt bosted for barn hos Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Bufdir.no