Barns rettsikkerhet er viktig uansett type sak. Naturligvis vil dette også gjøre seg gjeldende i barnevernssaker. I denne artikkelen gjennomgår vi flere bestemmelser i barnevernloven, og gir et bilde av hvordan barnets rettigheter er regulert.

Barnevernloven § 4-12 – barnets rettigheter

Barn har rettigheter under behandlingen av en barnevernssak etter barnevernloven § 6-3. Barn som har fylt 15 år kan opptre som part i egen sak og barnet har dermed som utgangspunkt partsrettigheter. Dette følger av barnevernloven § 6-3, annet ledd.

Fylkesnemnda kan innvilge barn under 15 år partsrettigheter i særskilte tilfeller. I barnevernssaker som gjelder tiltak for barn som har atferdsvansker etter barnevernloven § 4-24 skal barnet alltid regnes som part. Det følger av barnevernloven § 6-3, annet ledd, siste setning. Det skal oppnevnes advokat for private parter, jfr. barnevernloven § 7-8. Det skal derfor oppnevnes advokat for barn som er part i en barnevernssak.

Barnets beste

Barnevernloven § 4-12 regulerer vilkårene for omsorgsovertakelse av et barn. Det er strenge vilkår i loven som må være oppfylt for at det kan fattes vedtak om omsorgsovertakelse. Det skal derfor relativt mye til for at foreldre fratas omsorgen for sine egne barn. Det er svært inngripende for både barnet og foreldrene. Det er særlig to hensyn som begrunner de strenge vilkårene for omsorgsovertakelse. Ofte vil det være slik at foreldrene og barnet har motstridende interesser i en barnevernssak. Da er det også viktig at barnets interesser blir ivaretatt på en god måte gjennom sin advokat. Det overordnede hensynet i norsk barnevernrett er hva som er å anse som barnets beste. I norsk rett er det i utgangspunktet å anse som barnets beste å vokse opp hos sine biologiske foreldre.

Dersom vilkårene for å fatte vedtak om omsorgsovertakelse, vil den daglige omsorgen for barnet overtas av det offentlige. Etter barnevernloven § 4-14 er det flere alternativer til hvor barnet kan plasseres etter at det er fattet vedtak om omsorgsovertakelse. Plasseringsalternativene er fosterhjem, institusjon eller opplærings- eller behandlingsinstitusjon.

Det kan oppstå konflikt om hvor barnet skal plasseres etter at det er fattet vedtak om omsorgsovertakelse. Kanskje ønsker barnets foreldre et plasseringsalternativ og barnet et annet. Når det gjelder institusjonsplassering av barnet, har også barn under 15 år krav på egen advokat.

Rettshjelp – barnevernssaker:

  • For den som er part i sak hvor barnevernet har fattet inngripende midlertidig vedtak, men vedtaket ikke blir etterfulgt av barnevernet starter fortsettelse til sak.
  • For den som er part i sak der barnevernet har startet forberedelse til sak som skal behandles i Fylkesnemnda, men hvor saken likevel ikke blir oversendt Fylkesnemnda.
  • Der det oppnevnes advokat for barnet i barnefordelingssak.

Kilde: frirettshjelp.no

I tillegg kan du ha krav på fri rettshjelp, uansett inntekt, i saker som skal behandles i fylkesnemnda. Dette følger av rettshjelploven §17.

Les mer om gangen i en barnevernssak hos Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Bufdir.no