Delt bosted for barn betyr at barnet bor fast hos begge foreldrene. Dette kan være tilfellet både etter samlivsbrudd, skilsmisse eller dersom foreldrene aldri har vært sammen.

Foreldrene kan selv avtale hva de vil og dermed også avtale delt bosted for barn. Domstolene har en mer restriktiv holdning til å dømme delt bosted for barn i barnefordelingssaker som kommer opp til rettslig behandling.

Avtalefrihet om delt bosted

Det følger av barneloven § 36 at foreldrene har full avtalefrihet når det gjelder hvor barnet skal bo fast. Således kan barnet faktisk bo fast hos begge sine foreldrene. Dette er det som kalles delt bosted for barn. Dette medfører at begge foreldrene kan ha daglig omsorg for barnet, ved delt bosted. På mange måter er det et viktig prinsipp at foreldrene faktisk kan avtale hva de vil i forhold til en ordning med sitt barn, utfra hva foreldrene mener er til deres eget barns beste.

Dom om delt bosted

Norske domstoler har i begrenset utstrekning dømt delt bosted for barn. Etter barneloven § 36 kan domstolene dømme om barnet skal ha delt bosted og dermed bo fast hos begge sine foreldre. Imidlertid er dette et unntak. Det er kun dersom det foreligger særlige grunner at domstolene kan dømme delt bosted for barnet. Dette følger av barneloven § 36, annet ledd. Slike særlige grunner kan for eksempel være at foreldrene har et spesielt godt samarbeid eller at foreldrene geografisk bor slik at delt bosted for barnet kan gjennomføres og vil være til barnets beste.

Likevel er det i de færreste tilfellene at retten dømmer delt bosted for barn. Det at en sak om barnefordeling behandles i retten, kan man må mange måter si belyser samarbeidet mellom foreldrene, og følgelig at dette ikke nødvendigvis er så godt. Det er eksempler der retten har dømt delt bosted for barn, men det er forbeholdt de særlige tilfellene. Begrunnelsen for at domstolene kun unntaksvis dømmer delt bosted er at det ofte er en ordning som ikke er i samsvar med barnets beste. Det er uttalt at det krever et særdeles godt samarbeid mellom foreldrene dersom det kan dømmes delt bosted. Ofte er konfliktnivået mellom foreldrene i denne typen saker høyt, slik at det gode samarbeidet mellom foreldrene ikke er tilstede.

Les mer om delt bosted for barn hos Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Bufdir.no