Nedenfor følger et eksempel fra domstolene. Saken gjelder en gutt på 8 år som bodde sammen med mor. Gutten hadde kun samvær med far i perioder. Etter at mor nektet far samvær med gutten, tok far saken inn for rettslig behandling. Dommen fra Lagmannsretten resulterte i at far fikk den daglige omsorgen for gutten.

For retten var problemstillingen om hvem av foreldrene den åtte år gamle gutten skulle bo hos, og videre om far skulle nektes samvær med barnet for det tilfellet at gutten skulle bo fast hos mor.

Lagmannsretten tar først utgangspunkt i barneloven § 48 som skisserer det grunnleggende utgangspunktet for alle vurderinger som legges til grunn om hvor barnet skal bo fast.

Barneloven § 48 – Det beste for barnet

 

Avgjerder om foreldreansvar, om kvar barnet skal bu fast og om samvær, og handsaminga av slike saker, skal først og fremst rette seg etter det som er det beste for barnet.

Ved avgjerda skal det takast omsyn til at barnet ikkje må bli utsett for vald eller på anna vis bli handsama slik at den fysiske eller psykiske helsa vert utsett for skade eller fare.

Det er en helhetsvurdering som legges til grunn for hva som er til barnets beste. Det er mange ulike momenter og momentene kan trekke i ulike retninger. Dette var også tilfellet i denne konkrete saken. Dernest blir det en avveining av de ulike momentene som må foretas. I denne konkrete saken ble det vurdert fra sakkyndig psykolog at barnet løp en større risiko ved at han ble boende hos mor, herunder at barnet ville miste sin kontakt med far da mor mente far var farlig og at mor tegnet et negativt bilde av far. Ut fra en helhetsvurdering kom retten til at barnet ville løpe en større risiko for en negativ utvikling ved å bli boende hos mor, enn det ville være for barnet å vokse opp hos faren. Det ble i vurderingen blant annet lagt vekt på fars nettverk, samarbeid med arbeidsgiver om fleksible arbeidstider ved behov.

Etter lagmannsrettens samlede vurdering fikk far daglig omsorg for barnet og mor fikk samvær med barnet. Altså en annen ordning enn det som var tilfellet før saken kom inn til en rettslig behandling. Lagmannsretten vurderte foreldrenes personlige egenskaper dit at barnet ville løpe en mindre risiko for en negativ utvikling om far fikk den daglige omsorgen og vokse opp hos far.

(Bildet i artikkelen er kun et illustrasjonsfoto)

Les mer om delt bosted for barn hos Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Bufdir.no