Når foreldre velger å gå fra hverandre, oppstår det ofte konflikt om barna. Herunder hvem av foreldrene som skal ha foreldreansvaret, den daglige omsorgen og om samvær. Mange foreldre kommer frem til en privat avtale om dette, og mange gjør det ikke.

Saker som gjelder barna våre er ofte vanskelige og krevende, både for foreldrene og for barnet. Det viktigste i en slik sak vil være å holde barnet utenfor konflikten.

Mekling

For de foreldrene som ikke kommer frem til en avtale begge partene er fornøyde med, plikter foreldre som har barn under 16 år å møte til mekling, jfr. barneloven kapittel II. Dette gjelder uavhengig om man tidligere har vært gift, samboere eller kjærester.

Foreldre har krav på inntil 7 timer mekling ved et familievernkontor når det oppstår konflikt vedrørende foreldreansvar, hvor barnet skal bo fast eller om samvær. Dersom man ikke kommer frem til en løsning i løpet av en times mekling, har hver av foreldrene krav på meklingsattest. Når man har meklingsattesten i hånda, kan man gå videre med saken. Det anbefales at man mekler lenger enn en time som er lovens krav.

Foreldreansvar

Foreldrene kan avtale hva de vil når det gjelder foreldreansvar, barnets bosted og samvær. Foreldreansvar har som den store hovedregel begge foreldrene. Foreldreansvaret gjelder i hovedtrekk det forhold at foreldrene plikter å gi barnet omsorg og omtanke. Lovens vanlige ordning er at begge foreldrene har foreldreansvaret for barnet, uavhengig av hvor barnet bor fast.

Daglig omsorg

Når det gjelder den daglige omsorgen for barnet er det av betydning hvor barnet har sitt faste bosted. Foreldrene kan avtale at barnet skal bo fast hos begge, eller den ene av foreldrene. Den daglige omsorg betyr at det er den forelderen som barnet bor hos som i hovedtrekk kan ta dagligdagse avgjørelser vedrørende barnet. Loven nevner som eksempel hvor barnet skal gå i barnehage. Dersom barnet bor fast hos begge, må avgjørelser som faller innunder daglig omsorg foretas av begge foreldrene.

Samvær

Det følger av barneloven at både barnet og foreldrene har krav på samvær med hverandre, jfr. barneloven § 42 og § 43. Barneloven har bestemmelser som gjelder såkalt vanlig samvær. Bestemmelsene gjelder for den forelderen som barnet ikke bor fast hos. Mange foreldre som kommer frem til en avtale om samvær følger nettopp lovens bestemmelser om vanlig samvær. Vanlig samvær gir forelderen rett til å være sammen med barnet en ettermiddag i uken med overnatting og annen hver helg. I ferier tilsvarer såkalt vanlig samvær til sammen tre uker i sommerferien og annenhver høst-, jule-, vinter- og påskeferie.

I vurderingen av foreldreansvar, hvor barnet skal bo fast og ved fastsettelsen av samvær skal fokus for vurderingene være på hva som er til barnets beste. Dette følger av flere bestemmelser i barneloven og det er den store hovedregelen. Det er som utgangspunkt ansett som det beste for barnet å ha samvær med begge sine foreldre.

Les mer om delt bosted for barn hos Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Bufdir.no