Fri rettshjelp betyr at det offentlige dekker utgifter til advokat. Hvis du er part i en barnevernssak har du som utgangspunkt krav på fri rettshjelp av det offentlige.

Det skilles mellom fritt rettsråd og fri sakførsel

  • Fritt rettsråd innvilges for bistand i saker der barneverntjenesten treffer vedtak om omsorgsovertakelse, hvor barnet skal bo, eller forbereder sak for fylkesnemnda, men der dette likevel ikke resulterer i at barneverntjenesten sender saken til behandling i fylkesnemnda.
  • Fri sakførsel gis i saker der sak er fremmet for fylkesnemnd eller domstol.

Fritt rettsråd innvilges som hovedregel av Fylkesmannen, men også advokaten kan under visse vilkår innvilge såkalt stykkpris for bestemte saker. Fri sakførsel innvilges av det organ som har saken til behandling, i barnevernssaker er dette enten fylkesnemnda eller domstolen.

Når en sak er sendt til Fylkesnemnda har foreldre krav på fri rettshjelp

Barn kan unntaksvis ha krav på fri rettshjelp dersom barnet er over 15 år eller saken dreier seg om vold.

Saker om omsorgsovertakelse og langtidsplassering i institusjon skal behandles i Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i første instans, tingretten og lagmannsretten er ankeinstans. Barnevernet vil være representert ved advokat. Barnet selv, mor og far har også krav på å bli representert ved advokat.

I barnevernssaker er ikke innvilgelsen av fri rettshjelp behovsprøvd, foreldrene har derfor rett på fri rettshjelp uavhengig av hvor mye de tjener.

Økonomisk behovsprøving

Fri rettshjelp kan innvilges i mange ulike sakstyper. I en del av sakstypene er innvilgelsen av fri rettshjelp behovsprøvet, altså avhengig av at søkeren har inntekt og formue under bestemte grenser for å kvalifisere til fri rettshjelp.

I andre saker, slik som barnevern og strafferett, er innvilgelsen av fri rettshjelp ikke behovsprøvd, altså får klienten innvilget fri rettshjelp uavhengig av inntekt og formue. I de tilfellene der innvilgelsen av fri rettshjelp er økonomisk behovsprøvet er inntektsgrensen kroner 246 000,00 i årlig inntekt for enslige, og kroner 369 000,00 for ektefeller eller samboere samlet. Formuesgrensen er på kroner 100 000,00, der verdi av bolig som hovedregel holdes utenfor.

I barnevernssaker gis det fri rettshjelp uavhengig av inntekt eller formue

Barnevernssaker er å anse som saker om tvang fra det offentlige, og derfor gis det fri rettshjelp uavhengig av din økonomiske situasjon. Dette er begrunnet i at slike saker er å anse som svært inngripende. Dette kan særlig illustreres av hvor inngripende eksempelvis et vedtak om omsorgsovertakelse kan oppleves.

Egenandel – barnevernssak

I barnevernssaker er det ingen egenandel for deg som har krav på fri rettshjelp. Det offentlige dekker alle utgiftene til advokat. Der innvilgelsen av fri rettshjelp er avhengig av at klient har inntekt og formue under bestemte grenser, må klient betale en egenandel.