Manglende omsorgsevne betyr at de som har ansvaret for barnet ikke i tilstrekkelig grad klarer å ta vare på barnet. Tilstrekkelig omsorg er en forutsetning for at barn utvikler seg, både mentalt og fysisk. Manglende omsorgsevne er den største årsaken til omsorgsovertakelse eller at foreldrene må ha tilsyn når de er sammen med barnet.

Hva skal til for manglende omsorgsevne?

Rusmisbruk eller alvorlige psykiske lidelser hos foreldre kan føre til at foreldrene har manglende omsorgsevne. Det samme gjelder tilfeller med vold. For slike tilfeller vil ofte vilkårene for omsorgsovertakelse være oppfylt. Saken vil da sendes til Fylkesnemnda for behandling. Imidlertid kan det også foreligge manglende omsorgsevne, og at vilkårene for omsorgsovertakelse, er oppfylt i andre tilfeller. Dette kan for eksempel være at barnet har et særlig behov som ikke dekkes av foreldrene.

Også tilfeller hvor foreldrene har alvorlig psykisk lidelse kan det foretas en slik fremtidsrettet vurdering av barnets omsorgssituasjon. Dersom den fremtidsrettede vurderingen av barnets omsorgsbehov ikke er tilfredsstillende, kan det skje en omsorgsovertakelse etter barnevernloven.

Omsorgsovertakelse

Når det fattes vedtak om omsorgsovertakelse er det fosterforeldrene eller institusjonen som i praksis har ansvaret for barnet. Det er selvfølgelig ofte en stor påkjenning for foreldrene å bli fratatt barnet sitt. Når det er sagt er omsorgsovertakelse i utgangspunktet et midlertidig vedtak.

Foreldreansvar til tross for omsorgsovertakelse

Foreldrene kan fremdeles ha foreldreansvaret selv om det er fattet vedtak om omsorgsovertakelse. Det er den daglige omsorgen som overtas av barneverntjenesten. Foreldre som ikke også fratas foreldreansvaret, kan ta personlige avgjørelser for barnet. Dette er for eksempel avgjørelser i forhold til religion og utdanning. Innholdet i foreldreansvaret gjelder også omsorg og omtanke. Mulig er ikke dette siste like enkelt når man faktisk er fratatt den daglige omsorgen for barnet, men det kan sies at omsorgsbegrepet er relativt vidt.

Hensynet til barnets beste

Det er hensynet til barnet og hva som er det aktuelle barnets beste, som skal legges til grunn for alle vurderinger som gjelder barn. Det kan være vanskelig for foreldre å godta at noen «blander seg inn» i familien og anfører at det mulig foreligger en manglende omsorgsevne. Imidlertid er det barneverntjenesten som har ansvaret for å ivareta barnets interesser og de plikter å følge opp. Likevel er det et prinsipp i barnevernretten om det minste inngreps prinsipp. Dette prinsippet skal verne om at det alltid forsøkes mindre inngripende tiltak før et mer inngripende tiltak benyttes.

Det er ikke gitt at fordi det foreligger manglende omsorgsevne hos foreldrene, skal det fattes vedtak om omsorgsovertakelse. Omsorgsovertakelse er et meget inngripende tiltak. Det er inngripende både for foreldrene, men ikke minst også for barnet. Muligens kan det være tilstrekkelig med veiledning og tilsyn i saken.

Les mer om omsorgssvikt hos Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Bufdir.no