Manglende omsorgsevne betyr at de som har ansvaret for barnet ikke i tilstrekkelig grad klarer å ta vare på barnet. Tilstrekkelig omsorg er en forutsetning for at barn utvikler seg, både mentalt og fysisk. Manglende omsorgsevne er den største årsaken til omsorgsovertakelse eller at foreldrene må ha tilsyn når de er sammen med barnet.

Hva skal til for manglende omsorgsevne ?

Rusmisbruk eller alvorlige psykiske lidelser hos foreldre kan føre til at foreldrene har manglende omsorgsevne. Det samme gjelder tilfeller med vold. For slike tilfeller vil ofte vilkårene for omsorgsovertakelse være oppfylt. Saken vil da sendes til Fylkesnemnda for behandling. Imidlertid kan det også foreligge manglende omsorgsevne, og at vilkårene for omsorgsovertakelse, er oppfylt i andre tilfeller. Dette kan for eksempel være at barnet har et særlig behov som ikke dekkes av foreldrene. Det kan også være tilfellet hvis en fremtidsrettet vurdering av barnets omsorgssituasjon ikke er tilfredsstillende.

Hensynet til barnets beste

Det er hensynet til barnet og hva som er det aktuelle barnets beste, som skal legges til grunn for alle vurderinger som gjelder barn. Det kan være vanskelig for foreldre å godta at noen «blander seg inn» i familien og anfører at det mulig foreligger en manglende omsorgsevne. Imidlertid er det barneverntjenesten som har ansvaret for å ivareta barnets interesser og de plikter å følge opp. Likevel er det et prinsipp i barnevernretten om det minste inngreps prinsipp. Dette prinsippet skal verne om at det alltid forsøkes mindre inngripende tiltak før et mer inngripende tiltak benyttes. Det er ikke gitt at fordi det foreligger manglende omsorgsevne hos foreldrene, skal det fattes vedtak om omsorgsovertakelse. Omsorgsovertakelse er et meget inngripende tiltak. Det er inngripende både for foreldrene, men ikke minst også for barnet. Muligens kan det være tilstrekkelig med veiledning og tilsyn i din sak.

Ta gjerne kontakt

Vårt kontor bistår i flere barnevernssaker. Vi har god erfaring på dette rettsområdet. Ta gjerne kontakt med oss for en første vurdering av din sak. I mange barnevernssaker vil du ha krav på fri rettshjelp. Dette kan vi undersøke nærmere for deg.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første hendvendelse er gratis.
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.