Ved omsorgsovertakelse må det foreligge omsorgssvikt og det må vurderes som barnets beste at foreldrene ikke har den daglige omsorgen. Noen opplever at det fattes vedtak om omsorgovertakelse allerede ved fødsel eller for små barn. Som forelder er dette selvfølgelig vanskelig å takle.

Barnevernloven og omsorgsovertakelse

Det er barnevernloven § 4-12 som er bestemmelsen vedrørende omsorgsovertakelse. Alternativene til omsorgsovertakelse følger av bokstav a til d. Alternativene i bokstav a til c gjelder en nåtidsvurdering av foreldrenes omsorgsevne. Bokstav d er den bestemmelsen som legger opp til en vurdering av foreldrenes omsorgsevne fremover i tid. Det kan fattes vedtak om omsorgsovertakelse allerede kort tid etter fødsel hvis det er overveiende sannsynlig at barnets helse eller utvikling kan bli alvorlig skadet, fordi foreldrene er ute av stand til å ta tilstrekkelig ansvar for barnet. Den fremtidsrettede vurderingen etter bokstav d krever ikke at det må påvises omsorgssvikt. Imidlertid må det påvises at det er sannsynlig at det er en skaderisiko for barnet fremover i tid.

Hensyn og prinsipper – omsorgsovertakelse etter fødsel

Alle vurderinger som gjelder barn etter barnevernloven baserer seg på hva som er å anse som barnets beste. Det må være til barnets beste at det fattes vedtak om omsorgsovertakelse etter fødsel. Ett annet viktig hensyn og prinsipp i omsorgsovertakelsesvurderingen er det minste inngreps prinsipp. Det følger direkte av barnevernloven § 4-12, annet ledd. Vedtak om omsorgsovertakelse er i seg selv meget inngripende for foreldrene og for barnet. Derfor skal det før det fattes vedtak om omsorgsovertakelse, vurderes andre tiltak. Dette kan for eksempel være rådgivning og veiledning av foreldrene eller hjelpetiltak.

Inngripende vedtak

Omsorgsovertakelse er det mest inngripende vedtaket etter barnevernloven, etter tvangsadopsjon. Foreldrene fratas sitt barn og det er selvfølgelig mange utfordringer for foreldrene i en slik situasjon. Det er alvorlig om det fattes vedtak om omsorgsovertakelse allerede ved fødsel. I de fleste tilfellene har foreldrene utfordringer med rus, har nedsatt psykisk funksjonsevne eller har andre psykiske utfordringer som vanskeliggjør det å ta tilstrekkelig vare på et barn.

Rettigheter ved omsorgsovertakelse etter fødsel

Dersom det fattes vedtak om omsorgsovertakelse kort tid etter fødsel, har foreldrene fremdeles rettigheter i behold. For eksempel er det ikke gitt at foreldrene fratas foreldreansvaret, men kun den daglige omsorgen. Som det klare utgangspunkt har foreldrene og barnet rett til samvær med hverandre selv om det er fattet vedtak om omsorgsovertakelse ved fødsel.

Les mer om gangen i en barnevernssak hos Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Bufdir.no