Omsorgsovertakelse

Omsorgsovertakelse innebærer at foreldrene fratas den daglige omsorgen for barnet. Det er barnevernet som overtar den daglige omsorgen for barnet. Barnet plasseres i fosterhjem eller på en institusjon. Når det fattes vedtak om omsorgsovertakelse er det fosterforeldrene eller institusjonen som i praksis har ansvaret for barnet. I denne artikkelen følger det litt generelt om omsorgsovertakelse og hva som skal til for at det kan fattes vedtak om omsorgsovertakelse. Det er selvfølgelig ofte en stor påkjenning for foreldrene å bli fratatt barnet sitt. Imidlertid er omsorgsovertakelse i utgangspunktet et midlertidig vedtak.


Foreldreansvar til tross for omsorgsovertakelse

Foreldrene kan fremdeles ha foreldreansvaret selv om det er fattet vedtak om omsorgsovertakelse. Det er den daglige omsorgen som overtas av barneverntjenesten. Foreldre som ikke også fratas foreldreansvaret, kan ta personlige avgjørelser for barnet. Dette er for eksempel avgjørelser i forhold til religion og utdanning. Innholdet i foreldreansvaret gjelder også omsorg og omtanke. Mulig er ikke dette siste like enkelt når man faktisk er fratatt den daglige omsorgen for barnet, men det kan sies at omsorgsbegrepet er relativt vidt.

Omsorgsovertakelse er inngripende

Omsorgsovertakelse er et tvangsinngrep. Det skal relativt omfattende omsorgssvikt til for at det fattes vedtak om omsorgsovertakelse. Det grunnleggende hensynet som kan begrunne omsorgsovertakelse er barnets beste, og baseres på en helhetlig vurdering. Omsorgsovertakelse er noe av det mest inngripende både foreldre og barnet kan oppleve, foruten tvangsadopsjon - som er å anse som det mest inngripende tiltaket etter barnevernloven. Før det fattes vedtak om omsorgsovertakelse skal det forsøkes mindre inngripende tiltak. Dette er begrunnet i det mildeste inngreps prinsipp som er et viktig prinsipp i norsk rett og barnevernssaker.


Hvem fatter vedtak om omsorgsovertakelse?

Barneverntjenesten fremmer sak om omsorgsovertakelse for Fylkesnemnda. Det er Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker som deretter eventuelt fatter vedtak om omsorgsovertakelse hvis vilkårene for dette er tilstede. Vedtak om omsorgsovertakelse er et forvaltningsvedtak og kan påklages. Vedtaket påklages til Fylkesmannen.


Ta gjerne kontakt om omsorgovertakelse

Dersom du som forelder er i en situasjon der du er kontaktet av barneverntjenesten, ta gjerne kontakt med oss. Vi arbeider mye med barnevernssaker og kan raskt vurdere hva vi kan bistå deg med. I barnevernssaker har du som utgangspunkt krav på fri rettshjelp. Dette kan vi undersøke nærmere for din situasjon. Vi har streng taushetsplikt. Vi er her for å hjelpe deg på best mulig måte.