Hvis foreldrene ikke kommer til enighet, kan en foreldretvist havne i rettssystemet. Det er vanlig at det oppnevnes en sakkyndig i slike rettssaker.

Saker som gjelder foreldretvist, herunder spørsmål om daglig omsorg, foreldreansvar og samvær, er såkalte prioriterte saker for retten. Det betyr at de berammes relativt raskt og med korte frister. Bakgrunnen for dette er at det anses som viktig og hensiktsmessig at slike saker ikke går over lang tid.

Hvem oppnevnes som sakkyndig i foreldretvist?

Retten vil i de fleste saker som gjelder barnefordeling, herunder foreldretvister, oppnevne en sakkyndig. I foreldretvister vil retten, før en ordinær hovedforhandling, kalle inn foreldrene til et såkalt saksforberedende møte. Dette er først og fremst for å klargjøre tvistepunktene og forsøke å få foreldrene til å bli enige uten at det foreligger en dom. Den sakkyndige skal vurdere saken i sin helhet og er helt uavhengig. Den sakkyndige vil i mange saker møte i det aller første saksforberedende møtet i retten. En oppnevnt sakkyndig i foreldrevist er gjerne utdannet psykolog eller psykiater. Det er staten som dekker kostnadene til en sakkyndig oppnevnt psykolog i foreldretvister. Den sakkyndige vil foreta en vurdering av saken.

Hva gjør den sakkyndige i foreldretvist?

Den sakkyndige vil gjerne ha samtaler med hver av foreldrene. I noen saker vil også den sakkyndige ha egne samtaler med barnet eller barna. Også observasjon av barnet eller barna sammen med hver av foreldrene kan skje. Sakkyndig oppnevnt psykolog eller psykiater vil utarbeide en rapport og partene vil få anledning til å vurdere denne. Denne rapporten vil foreldrene kunne kommentere. Dommeren vil i samråd med den oppnevnte sakkyndige vurdere hva som er til barnets beste. I mange, kanskje de fleste, tilfeller vil rettens vurderinger være i stort samsvar med den sakkyndiges vurdering og konklusjon. Det er svært sjelden at rettens vurdering avviker stort fra det den sakkyndige har kommet frem til.

Ta kontakt ved foreldretvist

Dersom du har en foreldretvist, herunder uenighet om daglig omsorg, foreldreansvar og samvær – ta gjerne kontakt med oss. Vi har bred erfaring med slike saker.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første hendvendelse er gratis.
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.