Som utgangspunkt har man rett til samvær med barnet etter at det er fattet vedtak om omsorgsovertakelse. Vedtak om omsorgsovertakelse betyr at barneverntjenesten overtar omsorgen for barnet. Omsorgsovertakelse er et midlertidig vedtak. Således skal barnet i utgangspunktet tilbakeføres til sine biologiske foreldre.

At det fastsettes samvær etter omsorgsovertakelse er følgelig viktig. Samvær etter omsorgsovertakelse kan ofte være en forutsetning for at barnet faktisk tilbakeføres til sine foreldre.

Samværsrett

Foreldre har en samværsrett etter at det er fattet vedtak om omsorgsovertakelse. Også barnet har rett til samvær med sine foreldre etter omsorgsovertakelse. Det følger av barnevernloven § 4-19 at barn og foreldre har, hvis ikke annet er bestemt, rett til samvær med hverandre. Når det er fattet vedtak om omsorgsovertakelse skal fylkesnemnda vurdere og ta standpunkt til samværets omfang. Det kan også vurderes at det er til barnets beste at det ikke er noe samvær mellom barnet og foreldrene.

Hensyn ved samvær etter omsorgsovertakelse

Det klare utgangspunktet er at det skal fastsettes samvær mellom barnet og foreldrene etter at det er fattet vedtak om omsorgsovertakelse. Det overveiende hensynet er hva som er til barnets beste. Hva som er til barnets beste skal alltid ha avgjørende vekt i disse sakene. At det som utgangspunkt skal være samvær etter omsorgsovertakelse er også begrunnet i det biologiske prinsipp. Det er å anse som en egenverdi for barnet å opprettholde kontakten med sine biologiske foreldre selv etter omsorgsovertakelse. Det biologiske prinsipp står fremdeles relativt sterkt i norsk rett. Imidlertid er det en tendens at man har gått noe bort fra det biologiske prinsipps viktighet de senere år.

Samværets omfang

Når Fylkesnemnda har fattet vedtak om omsorgsovertakelse, skal det også fastsettes samvær mellom barnet og foreldrene. Samværets omfang tar utgangspunkt i hva som er barnets beste. Hva som er barnets beste beror på en konkret vurdering, og er ulik fra sak til sak og barn til barn. Siden samvær også er en rett foreldrene har, kan det imidlertid ikke bare være barnets beste som er av betydning for samværets omfang. Dersom det oppstår konflikt mellom barnets beste og foreldrenes rettigheter, er det barnets beste som har avgjørende betydning. Hva som er formålet med omsorgsovertakelsen, samt varigheten av omsorgsovertakelsen har betydning for samværets omfang.

Les mer om gangen i en barnevernssak hos Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Bufdir.no