Barneverntjenesten må ha rimelig grunn til å anta at det foreligger forhold som kan gi grunnlag for et tiltak etter barnevernloven kapittel 4, for at det kan opprettes undersøkelsessak. Hvis det foreligger slik rimelig grunn skal barneverntjenesten snarest undersøke forholdet.

Dette er en skjønnsmessig vurdering, og det er en relativt lav terskel for å foreta undersøkelse etter barnevernloven § 4-3. Mange foreldre opplever det som inngripende at det opprettes undersøkelsessak fra barnevernet.

Undersøkelsessak etter § 4-3

Undersøkelsessak fra barnevernet kan finne sted etter at det har kommet inn en melding til barnevernet. Imidlertid følger det av loven at undersøkelsen skal gjennomføres slik at den i minst mulig grad skader noen som berøres. Det følger således av loven et eget varsomhetskrav. Videre skal undersøkelsen ikke gjøres mer omfattende enn formålet tilsier. I tillegg skal det hindres at kunnskap om undersøkelsen spres unødig. Dette er av hensyn til både foreldrene og barnet, da det er å anse som en påkjenning at barnevernet foretar undersøkelser.

Som foreldre kan det være viktig å være klar over at man ikke kan motsette seg at det gjennomføres en undersøkelse i hjemmet ved besøk av barneverntjenesten. I tillegg kan det foreligge forhold som gjør at barneverntjenesten eller sakkyndige kan kreve å samtale med barnet i enerom. Dette er begrunnet i at det for barn kan være vanskelig å snakke om hjemmesituasjonen hvis foreldrene er tilstede. Dersom det foreligger mistanke om mishandling eller andre alvorlige overgrep i hjemmet, kan barnet bringes til sykehus eller annet sted for undersøkelse.

Undersøkelsessak fra barnevernet – ikke enkeltvedtak

Som foreldre kan det være utfordrende og vanskelig at det opprettes undersøkelsessak fra barnevernet, og at noen skal undersøke hjemmeforholdene. En beslutning om start av en undersøkelsessak er ikke et enkeltvedtak. Dermed kan ikke en slik beslutning påklages.

Hjelpetiltak etter undersøkelser

Når saken er på undersøkelesestadiet er det ikke stort annet å gjøre enn å la barneverntjenesten gjøre det de er pliktet og har rett til å gjøre. Barneverntjenesten kan etter undersøkelsene vurdere det slik at det trengs hjelpetiltak for familien og hjemmet.

Les mer om gangen i en barnevernssak hos Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Bufdir.no