Omsorgsovertakelse vil si at foreldrene fratas den daglige omsorgen for sitt barn. Det er barneverntjenesten som overtar omsorgen. Barnet plasseres gjerne i et fosterhjem eller på en institusjon. Det er flere vilkår for omsorgsovertakelse som må være oppfylt før slikt vedtak kan fattes. Denne artikkelen vil gå gjennom vilkår for omsorgsovertakelse.

Omsorgsovertakelse – barnevernloven § 4-12

Vilkår for omsorgsovertakelse følger av barnevernloven § 4-12. Vilkårene er det man kaller for skjønnsmessige og må vurderes ut fra en konkret vurdering. Det viktigste og grunnleggende hensynet i vurderingen av omsorgsovertakelse er hensynet til barnets beste. Det er etter barnevernloven § 4-12 fire alternativer for omsorgsovertakelse. Alternativene oppstiller vilkår for omsorgsovertakelse. Alternativene følger av bokstav A til D i bestemmelsen.

Alvorlige mangler

Bokstav A gir adgang til å fatte vedtak om omsorgsovertakelse dersom det er alvorlige mangler ved den daglige omsorgen for barnet, eller at det er alvorlige mangler når det gjelder den personlige kontakt og trygghet som barnet trenger etter sin alder og utvikling.

Etter bokstav A er vilkåret for at det kan fattes vedtak om omsorgsovertakelse at det foreligger omsorgssvikt. Dette er tilstrekkelig for at omsorgsovertakelse kan skje. Alternativet i bokstav A gjelder særlig barnets fysiske behov som daglig stell, mat og boligsituasjon, samt barnets psykiske behov for omsorg som gjelder oppfølgning av skole og eksempelvis grensesetting for å unngå atferdsutfordringer. Her har særlig barnets alder og utvikling betydning.

Særlige behov

Bokstav B gjelder barn med særlige behov. Det kan fattes vedtak om omsorgsovertakelse hvis et sykt, funksjonshemmet eller spesielt hjelpetrengende barn ikke får dekket sitt særlige behov for behandling og opplæring. Barn med særlige behov kan både gjelde psykiske eller fysiske behov som barnet trenger særlig oppfølgning med. Vilkår for omsorgsovertakelse er at barnet ikke får dekket sitt særlige behov.

Mishandling

Bokstav C gjelder de tilfeller der barnet blir psykisk eller fysisk mishandlet. Det kan fattes vedtak om omsorgsovertakelse dersom barnet blir mishandlet eller utsatt for andre alvorlige overgrep i hjemmet. Vilkåret for omsorgsovertakelse er at barnet mishandles fysisk eller psykisk.

Barnets helse eller utvikling blir alvorlig skadd

Det kan fattes vedtak om omsorgsovertakelse etter bokstav D dersom det er overveiende sannsynlig at barnets helse eller utvikling kan bli alvorlig skadd fordi foreldrene ikke er i stand til å ta tilstrekkelig ansvar for barnet.Etter dette alternativet er det ikke et krav om at barnet er alvorlig skadet, men at det kan bli alvorlig skadet. Således er det ikke et krav etter dette alternativet at det foreligger omsorgssvikt, men at det er sannsynlig at det kan skje.

Nødvendig

I barnevernloven § 4-12 er det et tilleggsvilkår i annet ledd som gjelder alle de fire alternativene nevnt ovenfor. Vedtak om omsorgsovertakelse kan bare treffes når det er nødvendig ut fra den situasjonen barnet er i. Dersom det kan skapes tilfredsstillende forhold for barnet på andre måter, herunder hjelpetiltak, skal det ikke fattes vedtak om omsorgsovertakelse.

Ta gjerne kontakt om omsorgsovertakelse

Det er svært inngripende for foreldre å bli fratatt omsorgen for barnet sitt. Dersom sak om omsorgsovertakelse er forberedt for fylkesnemnda har du som utgangspunkt krav på fri rettshjelp. Dette kan vi undersøke nærmere for deg. Våre medarbeidere kjenner godt til vilkårene for omsorgsovertakelse. Ta gjerne kontakt med en av våre medarbeidere for en uforpliktende samtale om hva vi kan hjelpe deg med. Du kan også sende en henvendelse via vårt kontaktskjema nederst på denne siden. Vi har streng taushetsplikt.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første hendvendelse er gratis.
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.