Vi får mange spørsmål om reklamasjon. Vi har derfor laget en egen artikkel om reklamasjon innen kjøpsretten. I denne artikkelen skriver vi litt om de viktige utgangspunktene man står overfor i en mangelsak.

Det er svært viktig å gjøre ting riktig når man skal reklamere. Veldig mange misforstår reglene eller skjønner ikke hvor absolutte disse reglene kan være. Faktisk vil en for sen reklamasjon med stor sannsynlighet medføre at et ellers sterkt krav kan falle helt bort. Å lage én enkel artikkel om alle sider ved reklamasjon er ikke mulig, men har du spørsmål er du velkommen til å ta kontakt med oss for en gratis førstevurdering.

Fotografi av hender som undertegner dokument

Utgangspunktet for reklamasjon til selger

Hele utgangspunktet for reklamasjon til selger er som regel at man har kjøpt en gjenstand og har mer eller mindre mistanke om at det kan foreligge en mangel. En mangel, i lovens forstand, innebærer som regel at selger har gitt uriktige opplysninger, holdt tilbake opplysninger eller at gjenstanden er i dårligere forfatning enn du hadde rimelig grunn til å forvente. Det leverte er ikke i henhold til avtalen og det foreligger således et kontraktsbrudd.

Dette kan vi si er de vanlige mangelsgrunnlagene. Når du har oppdaget et slik avvik, eller du burde ha oppdaget det, løper en frist for å reklamere til selger. Dette fremgår av kjøpslover § 32 og forbrukerkjøpsloven § 27. Disse bestemmelsene er nokså like. Ved mistanke om et forhold du tror kan være en mangel er det viktig å reklamere, altså klage til selger. Dette bør du gjøre umiddelbart, nettopp for å sørge for at reklamasjonen gis innen utløpet av fristen. Fristen er at du må reklamere «innen rimelig tid». Denne angivelsen er ganske ullen, men tommelfingerregelen er at du ikke må vente i to måneder. Man kan ikke utelukke at det i konkrete saker kan settes en enda kortere frist, så dette er ikke noe å gamble med. Vår klare opp fordring er: Har du mistanke om at det kan foreligge en mangel må du reklamere til selger umiddelbart.

Innhold i en reklamasjon

Reklamasjonen må inneholde følgende:

  • Navn på selger og angivelse av objektet du vil klage på
  • Hva du ønsker å gjøre gjeldende. Altså, hvorfor reklamerer du? Hva klager du på?
  • Hva vil du kreve? ( for eksempel erstatning, prisavslag eller heving)

Vi kan anbefale deg å bruke Forbrukerrådets standardoppsett.

NB: Husk at det i saker etter kjøpsloven er et eget krav om heving innen rimelig tid. Om det er aktuelt å heve kjøpet må dette fremgå, helst fra første stund. Venter du med å kreve heving kan hevingskravet gå tapt.

Fristene for å reklamere

Som nevnt gjelder det en frist for å reklamere innen rimelig tid. I saker etter kjøpsloven er det mulig å reklamere i 2 år etter kjøpet. Dersom kjøpet er et forbrukerkjøp er fristen 5 år. Fristene må imidlertid ikke blandes sammen. Man må alltid huske å reklamere «innen rimelig tid» uavhengig av den absolutte fristen på 2 og 5 år.

Det foreligger unntak fra disse reglene, men det overfor nevnte er den klare hovedregel.

Hvordan reklamerer du

Vi anbefaler følgende:

  • Alltid skriftlig. Bruk e-post, sms, facebook og/eller rekommandert brev. Det viktige er: forsikre deg om at den skriftlige reklamasjonen har kommet frem til mottakeren og at vedkommende har tatt stilling til den.
  • Om du er i tvil om oppsettet kan du bruke Forbrukerrådets standardbrev.
  • Vær tydelig på hva du vil kreve, og er du usikker kan du ta forbehold.
  • Vurder om heving kan være aktuelt. I så fall det viktig at du er tydelig på dette så tidlig som mulig i prosessen. I saker etter kjøpsloven er det et eget krav om rettidig hevingskrav. Venter du for lenge kan muligheten ryke.
  • Sett alltid en frist for når du ønsker tilbakemelding.

Resultat av reklamasjonen – spør oss om GRATIS førstebrev!

Mange saker løser seg ved at selger ta ansvar og utbedrer feilen, men det er ikke alltid slik. Hva gjør du hvis selger avslår kravet ditt? Da må du vurdere om du potensielt kan ha en sak å gå videre med. Dette kan vi hjelpe deg med. Vi tilbyr gratis førstevurdering. Benytt vårt kontaktskjema nedenfor.

Om du vil bruke advokat dersom reklamasjonen ikke fører frem tilbyr vi i enkelte saker å sende reklamasjonen for deg, GRATIS. Spør oss om gratis hjelp til reklamasjon i kontaktskjema nedenfor.

Dersom selger ikke godtar reklamasjonen, vil du om du ha krav på dekning av utgifter til advokat hvis du har ordinær forsikring på objektet. Les mer her.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første hendvendelse er gratis.
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.