Fukt i campingvognen

Har du kjøpt campingvogn og oppdaget fukt i vognen? Da kan det være det er selger som må ta regningen. Avtalen mellom partene, opplysningene som ble gitt og alder på vogn er blant flere av forholdene som spiller inn i det som ofte kan være en vanskelig vurdering ved plassering av ansvar. Det er hjelp og veiledning å få.

Våre advokater bistår jevnlig campingvognkjøpere som har fått problemer som følge av fukt i campingvognen. Dersom det oppstår uenighet ved spørsmål om heving av campingvognkjøpet, har du krav på dekning av advokatutgifter via din forsikring. Vi hjelper deg å få innvilget rettshjelpsøknaden.

I det følgende skriver vi om sentrale momenter, for deg som har oppdaget fukt i campingvognen du har kjøpt.

Reklamer til selger dersom du oppdager fukt i campingvognen

Om du oppdager fukt i campingvognen etter kjøp, kan det tenkes at du har krav på heving av campingvognkjøpet. Men, veien dit krever flere grep og det bør gjøres nøye. Det første kjøperen må gjøre er å reklamere til selger. En slik reklamasjon bør være skriftlig. Skriftlig fordi det vil være enklere å dokumentere reklamasjonen i etterkant. Reklamasjonen kan sendes som e-post. Den kan også sendes som tekstmelding. Hensikten er at du senere kan bevise at du sendte klagen.

I reklamasjonen må du skrive hva som er feil og at du vil klage på dette. Gi selger en frist til å komme med svar. Mange velger å kreve heving av kjøpet. Selger kan på sin side forlange å fikse feil dersom det er mulig.

Er fukt i campingvognen en mangel uansett?

Om fukt i campingvognen er en mangel uansett kan vi nok ikke si. Dersom du kjøper en gammel campingvogn, er det nok påregnelig at den kan ha litt problemer med fukt, men det må gjøres en helhetlig vurdering av de sentrale momentene i denne typer saker. Grensen er skjønnsmessig.

Fuktskader i større skala vil det fort kunne utgjøre en mangel i lovens forstand, uavhengig av selgers kunnskap. Er det gitt uriktige opplysninger ved salget eller det foreligger opplysningssvikt og mangler har du som regel en sak.

Det er kjøpers oppgave å sannsynliggjøre at fuktproblemet var der ved kjøpet. I inngripende tilfeller med massiv fukt og råte, vil det ofte kunne være rimelig for kjøper å si seg løst fra kontrakten. Sagt med andre ord er det i slike tilfeller grunnlag for heving av campingvognkjøpet.

Dersom selger fortier opplysninger og fukt – og råteproblemer, vil det være en alvorlig opplysningssvikt. Det er imidlertid ikke nødvendig at selger visste om problemet. Selv om selger foretar salget «i god tro» kan det foreligge en mangel. Man sier at mangelvurderingen er objektiv. Dette gjelder selv om vognen er solgt «som den er».

Det er flere avgjørelser i Forbrukerklageutvalget som tilsier at fuktproblemer med campingvogn i ytterste konsekvens kan være hevingsgrunn. Vi hjelper deg naturligvis med denne vurderingen, og tilbyr advokatbistand for dem som ønsker det. Husk at du som regel får dekket 80% av utgiftene til advokat etter fast egenandel.

Dyrt å bruke advokat? Forsikringen dekker advokatutgiftene

Mange tenker at det er så dyrt å bruke advokat. I enkelte tilfeller kan nok det stemme. Dersom du har forsikring på campingvognen vil den dekke omlag 80% av advokatutgiftene. Om den økonomiske interessen i saken er over 30.00 kroner kan det kønne seg å bruke advkat.Vi jobber mye med forbrukerjuss generelt, herunder saker på campingvogner. Ta gjerne kontakt for en gratis og uforpliktende førstevurdering dersom du har en potensiell sak om heving av campingvognkjøp.

Vil du ta en kort forhåndstest for å se om du har en advokatsak? 

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.