Heving av bilkjøp – dom fra Høyesterett

Saker om heving av bilkjøp behandles sjeldent i Høyesterett. For en tid tilbake ble det i Høyesterett avsagt en dom som berører flere forhold når det gjelder hevingsterskelen ved heving av bilkjøp etter forbrukerkjøpsloven. Våre advokater jobber mye med saker om mangler ved bil og heving av bilkjøp. Vi mener derfor at dommen er interessant på flere punkter og har derfor valgt å skrive en artikkel om dommen.

Saken fikk betydelig medieoppmerksomhet, deriblant på dinside.no.

Heving av bilkjøp – den nye bilen var ikke «ny»

Bilkjøperen i denne saken ble etter avtalen lovet en «ny» bil. Etter levering viste det seg imidlertid at bilen ikke var ny. Den hadde ikke gått 160 km, slik avtalen sa, men 897 km. Den hadde sannsynligvis vært brukt som demonstrasjonsbil i Tyskland, og var således ikke «pakket inn i plast» før den ankom bilkjøper. Som følge av registreringen var fabrikkgarantien redusert fra 5 til 2 år. Bilkjøper krevde heving av bilkjøp. I tingretten og i lagmannsretten fikk ikke bilkjøperen medhold. Høyesterett ville det annerledes.

Hvordan kunne de nevnte forhold medføre en dom på heving av bilkjøp?

Noen vil kunne hevde at avvikene fra avtalen mellom partene til det som faktiske viste seg å være realiteten ikke var veldig store. Man kunne tenke seg at man neppe kunne stå overfor en vesentlig mangel som gav grunnlag for heving av bilkjøpet.

Det første spørsmålet Høyesterett måtte ta stilling til var om det overhodet forelå en kjøpsrettslig mangel. En mangel i lovens forstand er ikke det samme som mangel i dagligtalen. Deretter måtte Høyesterett avgjøre om mangelen var av såpass vesentlig karakter, samlet sett, at kjøper hadde grunn til å si seg løst fra avtalen. Høyesterett la naturlig nok vekt på avtalens ordlyd og bilselgers markedsføring, som også regnes som en del av avtalegrunnlaget. Høyesterett var ikke særlig omstendelig i sin mangelvurdering. Man er veldig klar på at de anførte forhold utgjorde kjøpsrettslige mangler, og det var åpenbart at man hadde reklamert rettidig. Spenningen i denne saken lå nok mer i avgjørelsen av hvilke mangelskrav som kunne gi gjennomslag – prisavslag eller heving av bilkjøpet?

Heving av bilkjøp fordrer mangel som ikke er «uvesentlig», jf. forbrukerkjøpsloven § 32

Høyesterett viste til at hevingsterskelen er lavere i forbrukerkjøp enn i tilfeller som reguleres av kjøpsloven. Har du som privatperson kjøpt bil fra forhandler er det således lettere å få gjennomslag for heving av bilkjøp enn dersom du kjøper den av en privatperson, forutsatt at du i begge tilfeller er kjøper i egenskap av å være privatperson og ikke næringsdrivende. Retten viste også til lovens forarbeider:

«I proposisjonen samme side vises det til omtalen i NOU 1993:27 side 140 av hvilke momenter som er relevante for heving. Her fremgår det at spørsmålet om heving blant annet skal vurderes ‘ut fra den avtale som foreligger, tingens art og forholdene omkring kjøpet’. Det har dessuten betydning om mangelen kan avhjelpes ved andre misligholdsreaksjoner. Når det gjelder Høyesteretts praksis, nøyer jeg meg med å vise til Rt-1998-1510 (side 1518) vedrørende hevingsreglene i kjøpsloven, der det uttales at kjøperen etter en helhetsv urdering må ha rimelig grunn for – etter at kjøpekontrakten er gjennomført fra begge sider – å si seg løst fra kontrakten, også hensett til hva som fremstår som en adekvat reaksjon på kontraktsbruddet»

Hva kan man lære av denne saken?

Vi skal særlig merke oss at det er vanskeligere å vinne frem med heving dersom andre misligholdsreaksjoner vil gi avhjelp eller rette opp i det mangelfulle forholdet. Kan et prisavslag føre kontraktsforholdet tilbake i «balanse» kan det frarøve bilkjøpers hevingsgrunnlag. Dette vil altså si at mangler som er godt egnet for prisavslag vanskeligere vil utløse et hevingskrav. Ville ikke manglene i denne saken være midt i blinken for prisavslag? Nei, mente Høyesterett. Begrepet «ny» betyr helt ny for Høyesterett. Denne konkrete vurderingen ser ut til å ha vært tungtveiende i hevingsvurderingen. Heretter skulle man tro at næringsdrivende ikke selger noe som nytt hvis det i realiteten overhodet er brukt. Retten mente at et prisavslag ikke kan bøte på det faktum at bilkjøper ble frarøvet muligheten til å kjøpe en helt ny bil med den følelse av eksklusivitet og komfort det innebærer. Avviket mellom de forventninger bilkjøper hadde grunn til å ha, kontra hva han i realiteten måtte ta til takke med, kunne ikke repareres med et prisavslag. Det var også av betydning at kjøper krevde heving i tidlig fase.

Denne saken er et godt eksempel på at man ikke kan garantere for hvilke retning saken går i. Mange forventet antagelig at Høyesterett ikke skulle falle ned på heving, fordi lagmannsretten mente bilkjøper måtte nøye seg med et prisavslag. Slik ble det altså ikke. Bilforretningen i denne saken gikk på et betydelig tap, da omkostningene ble på flere hundretusen. Saken illustrerer også hvor sterkt forbrukervernet er. Det skal ikke så mye til før noe blir ansett som en mangel som er vesentlig i forbrukerforhold.

Advokatveiledning.no har skrevet mange artikler om heving av bilkjøp i flere ulike perspektiv og aksepter. Les gjerne flere av våre artikler:

Heving av bilkjøp
Heving av bilkjøp mellom privatpersoner
Heving av båtkjøp

Trenger du bistand? Forsikringen dekker advokatutgiftene ved heving av bilkjøp

Har du en advokatsak? Vi kan vurdere den for deg gratis. Dersom du har en sak vil du få et uforpliktende tilbud om advokatbistand fra advokat med særlig kompetanse på bilsaker. Husk: i denne type saker dekker forsikringen utgifter til advokat. Du betaler kun egenandel i henhold til forsikringsvilkårene. Forsikringen dekker inntil kr 100 000, dersom den økonomiske interessen er lik denne summen eller høyere. Vi bistår deg med søknad om dekning av advokatutgiftene.

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Du får svar etter kort tid. Foretrekker du en telefonsamtale, så kan du sende med telefonnummeret ditt.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.