Heving av bilkjøp – hvordan gjøres det?

I denne artikkelen skriver vi spesifikt om bil. For dere som leser dette og vil vite mer om heving i generelt kan det nevnes at grunnprinsippene er det samme, uavhengig av type objekt. Mange har hørt om heving av bilkjøp, men ikke alle er klar over hvordan man går fram for å heve et bilkjøp.

Heving av bilkjøp og hvordan det gjøres

Dersom du imidlertid allerede nå tenker at du har en sak som bør vurderes av advokat, så skal du vite at våre advokater tilbyr gratis og uforpliktende førstevurdering i saker hvor kjøpesummen var over 50.000 kr. Ofte vil en slik vurdering sette deg på rett spor, og kanskje klarer du utifra dette å løse saken selv.

Send oss i så fall en beskrivelse av din sak. Vi vil da gjerne vite:

  • Kjøpesum
  • Hva er feilen/avviket – en kort beskrivelse
  • Årsmodell
  • Km stand
  • Er alle servicer fulgt
  • Har bilen vært forsikret siden kjøpet?

Trenger du bistand fra advokat med spesialisert bistand i hevingssaker tilbys det etter nærmere avtale. Vi hjelper både kjøper – og selgersiden.

Krav for heving av bilkjøp

For at det skal være mulig å heve et bilkjøp må noen absolutte forutsetninger være tilstede:

1. Det må foreligge en mangel

2. Kontraktsbruddet må være vesentlig

3. Reklamasjonen må være inngitt rettidig

4. Det må være mulig å tilbakelevere bilen i vesentlig samme stand som den var ved kjøpet.

Heving skritt for skritt

Mange tror at det ikke er mulig å heve et bilkjøp fordi bilen er kjøpt fra privatperson. Dette er en myte som ikke stemmer. Også overfor private selgere er det mulig å heve et bilkjøp. Det vi ofte opplever som krevende, har med bevisføring og vesentlighetsvurderingen å gjøre. Videre er det en rekke grensedragninger og tvilsspørsmål som kan gjøre dette til juridisk kompliserte saker. Dessverre ser vi at en del bommer her, hvilket kan få følger for saken.

Mangel må registreres snarest

Dersom du har mistanke om at det foreligger feil, manglende opplysninger eller feil opplysninger som utgjør mangler etter loven, er det først og frem viktig å bli bevisst på dette. Hvorfor? Fordi du må reklamere, altså klage, til selgeren «innen rimelig tid». Dette innebærer at du ikke må sitte å vente. Mener du at forholdet kan være en mangel etter loven må det sendes skriftlig reklamasjon så snart som mulig. Venter du lenger enn 2 måneder kan du risikere å miste muligheten til å vinne frem med kravet, selv om du hadde en god sak. Virkningen av sen reklamasjon er altså inngripende. Les mer om reklamasjon nedenfor.

Reklamasjon

Vi anbefaler skriftlig reklamasjon og krav om heving, fordi det da er enkelt å dokumentere i etterkant at man har reklamert rettidig. Krav om heving anbefaler vi å sende i tidlig fase, da det etter kjøpsloven gjelder en særskilt frist for å kreve heving. Mal for reklamasjon finner du på forbrukerrådets nettsider. 

Avslag på kravet om heving

Dersom selger aksepterer heving, leveres bilen tilbake og du får kjøpesummen tilbake. Hvis selgeren ikke svarer eller du får avslag på kravet om heving, vil det betyr at du mest sannsynlig står overfor det vi kaller en tvist – altså at partene er uenige og står mot hverandre. Det er særlig ved avslag det kan være vanskelig å vite hva du skal gjøre videre.

Selger aksepterte ikke heving – hva nå?

Dersom du har krevd heving og ikke fått gjennomslag for det, står du ved et veiskille. Skal man gi opp? Sende varsel om forliksklage? Sende klage til Forbrukerrådet? Kontakte advokat?

Forliksrådet

Forliksrådet består av 3 personer uten juridisk utdannelse. De har ikke kompetanse på verken bil eller juss. Her er det ikke så mye hjelp å få.

Forbrukerrådet

Forbrukerrådet gir ikke bistand i slike saker, noe mange dessverre tror. Vi har sett mange tilfeller av at privatpersoner ikke får ivaretatt sine rettigheter. Forbrukerrådet har mye å gjøre og ser ikke spesifikt på dine rettigheter, ivaretar din interesser, anlegger saken bevismessig riktig for deg – med mer.

Saksbehandlerne i Forbrukerrådet mekler mellom partene. Er målet ditt kun å «teste» saken kan Forbrukerrådet være en grei vei å gå. Det samme gjelder dersom du på generelt lurer på konkrete spørsmål eller har en sak hvor objektet koster lite (typisk klær, mobil eller datamaskin). Rådet gir ikke bistand verken til den ene eller den andre, utover å komme med enkelte innspill og noen ganger en vurdering av saken. Ordningen er bra i mindre saker, fordi det er helt gratis og gir liten risiko. I større saker stiller det seg kanskje annerledes fordi du potensielt kan gjøre feil som får store konsekvenser for saken.

Kontakte advokat for videre bistand i hevingssaken?

Bilforsikringen dekker advokatutgifter

Ved siden av å være en infoside, er advokatveiledning.no også en kilde til advokater med spesialisert bistand i bilsaker. Gjennom flere år har våre advokater gitt bistand i saker om heving av bilkjøp og lignende saker. Vi har gode resultater. Men, hvorfor skal du kontakte advokat? Etter vår mening kan bistand fra en erfaren advokat medføre at saken blir anlagt riktig, slik at dine interesser blir ivaretatt på best mulig vis. Du unngår tabber, feilvurderinger og andre forhold som kan ødelegge saken. Sannsynligheten for at motparten gir opp er erfaringsvis større og muligheten for å løse saken i tidlig fase kan øke.

Husk at den vanlige ansvarsforsikringen på bilen dekker utgifter til advokat med 80%. Dette er etter betaling av grunnegenandelen. Vi hjelper deg å ordne forsikringsdekning gjennom ditt forsikringsselskap.

Vil du ta en kort forhåndstest for å se om du har en advokatsak? 

Vurderer du å bruke advokat? Send oss en beskrivelse av din sak – så ser vi om vi kan hjelpe deg. Denne førstevurderingen er gratis og uforpliktende. Benytt vårt kontaktskjema:

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.