Advokatveiledning.no drives av firmaet Austin Lyngmyr. Dette er et firma som har har valgt å spesialisere seg på bilsaker.

Har du en sak hvor du vurderer heving? Send henvendelse til lyngmyr@advokatveiledning.no. Trenger du å booke advokat for oppdraget kan du også ringe tlf 406 21 188. Lyngmyr er fagansvarlig for kjøpsrett. Han jobber særlig mye med saker hvor problemstillingen er knyttet til heving av bilkjøp. Lyngmyr har bred erfaring og kompetanse både med utenrettslig forhandlinger og erfaring fra rettslige prosesser.

Heving av bilkjøp – velg en advokat med den rette kompetansen

Flere av våre advokater har kompetanse på bilsaker, og noen av oss jobber nesten kun med saker på bil, båt, bobil og campingvogn. Vi har til enhver tid mange bilsaker i vår portefølje og vi bistår klienter over hele landet. Det koster ikke noe ekstra å bruke oss, og det er fritt advokatvalg. Du har således muligheten til å velge et advokatfirma som er spesialisert innen fagområdet. Forsikringsselskapet dekker utgiften til advokat i disse sakene, så lenge du har minimum ansvarsforsikring. Egenandel beregnes i henhold til forsikringsvilkårene. Har du en sak hvor du ønsker bistand til heving av bilkjøp kan du gjerne ta kontakt med oss.

Ordinær ansvarsforsikring på bil dekker advokatutgifter når man trenger hjelp. Egenandelen er på kr 3000 – 4000. Deretter dekker forsikringen 80% av utgiftene som påløper.

I det følgende vil vi skrive mer om hva som skal til for å heve et bilkjøp og hva det innebærer. Å behandle alle momenter ved heving av bilkjøp vil føre for langt. Vi skal imidlertid ha for øyet noen av de mest sentrale punktene.

Veien til heving av bilkjøp er for det første å oppdage en mangel

En mangel i lovens forstand, er nødvendigvis ikke det samme som mangel i dagligtalen. Mangel i lovens forstand, herunder kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven, kan være så mangt. Mangel kan eksempelvis være knyttet til manglende opplysninger, feil opplysninger, direkte funksjonsfeil ved bilen eller avvik i hva man kunne forvente av gjenstanden sett opp imot det som viste seg å være realiteten. Særlig aktuell er sistnevnte hvor spørsmålet er om bilen er beheftet med negative forhold som tilsier at bilen er i «dårligere stand» (forbrukerkjøpsloven) eller i «vesentlig dårligere stand» (kjøpsloven) enn hva du som kjøper kunne forvente. Som man ser vil den vurderingen være preget av et visst skjønn hvor det ofte har mye å si hvor gammel gjenstanden her, hvor lang tid det gikk før feilen viste seg og hva det koster å utbedre den. Det skal ikke så mye fantasi til for å skjønne at vurderingen kan være vanskelig og litt håpløs. Ordlyden i loven er vag, noe som gjør at mange velger å bruke en advokat med solid kunnskap på området. Vi har gjort disse vurderingene en rekke ganger. Jus er ikke matematikk, og ingen saker er opplagte. Med solid kunnskap på området øker sjansen for at man gjør de rette grepene og vinner frem med anførslene. Dersom du mener bilen er mangelfull er det viktig å gi uttrykk for dette i tidlig fase.

Heving av bilkjøp fordrer rettidig reklamasjon

Når mangelen er oppdaget må man som kjøper reklamere til selger «innen rimelig tid». Det spriker litt i praksis hva som er å regne innen rimelig tid, men du bør i alle tilfeller ikke vente lenger enn 2 måneder. Er du i tvil om det foreligger et avvik ved bilen bør du reklamere med en gang. Ikke vent med å reklamere. Mange tenker at de skal «se an», men det kan medføre at feilen blir verre som følge av din bruk. Videre kan «se an»-fasen føre til at viktige bevis går tapt. Kjøper må bevise at bilen var mangelfull på kjøpstidspunktet, derfor er det viktig å ikke se for mye an. Dersom du ønsker å heve bilkjøpet må du fremsette dette kravet så snart som mulig. Etter vår mening bør man kreve heving i tidlig fase fordi man ellers kan risikere at hevingskravet går tapt. Dette gjelder spesielt i saker etter kjøpsloven, som gjelder for kjøp og salg mellom privatpersoner. Vi anbefaler å sende skriftlig reklamasjon på en måte som gjør at du er sikker på at selger har fått med seg reklamasjonen. De fleste selgere besvarer e-post og sms. Ditt forsikringsselskap vil også stille som krav at du kan dokumentere at selger ikke godtar hevingskravet. Tiden for bestridelse av kravet avgjør når forsikringen dekker advokatutgifter. Dersom selger forholder seg passiv bør du sende reklamasjon på flere måter, og gjenta reklamasjonen. Besvarer ikke selger reklamasjonen er det ofte et tegn på at selger ikke vil etterkomme ditt krav.

Hva skal til for å få medhold i krav om heving av bilkjøp?

Selv om bilen er mangelfull og du har reklamert korrekt, er det ikke slik at du kan velge å gå for heving av bilkjøp uten videre. Du kan naturligvis fremsette krav om heving, men etter loven skal det en del til. Som menigmann er det nesten håpløst å vite hvor grensen går, og det er heller ikke helt enkelt å vite hvordan man faktisk og rettslig skal argumentere for å få gjennomslag for heving. Generelt kan vi si at du må bevise at mangelen forelå på kjøpstidspunktet, og forholdet må naturligvis utgjøre en kjøpsrettslig mangel. Videre må du kunne argumentere rent rettslig og faktisk for at mangelen er «vesentlig», på en måte som gjør det legitimt å kreve å bli løst fra kontrakten. Som spesialsierte advokater på bilsaker kan vi mye om heving av bilkjøp, en kompetanse vi naturligvis ønsker å bistå deg med ved behov.

Ved heving leveres ytelsene tilbake

Er det fattet vedtak om heving av bilkjøp, eller er partene enige om heving av bilkjøp, innebærer det at bilen leveres tilbake til selger. Den skal leveres tilbake i vesentlig samme stand som da den ble kjøpt. Kjøper får på sin side tilbake kjøpesummen. Ofte vil man få et fradrag på den nytten man har hatt av bilen. På den annen side kan kjøper ha krav på forsinkelsesrente. Hvis bilen ikke er brukt særlig mye, og det er lenge siden handelen ble gjort, vil ofte kjøper tjene mest på lovens ordning.

Verdien av å bruke advokat hvis du vil heve et bilkjøp

Helt gratis advokatbistand får du vanligvis ikke. Forsikringen dekker imidlertid store deler av advokatutgiftene. Er du ikke villig til å betale egenandelen på forsikringen kan du derfor ikke la deg bistå av advokat.

Du kan gjerne gjøre jobben selv, men tenk deg godt om. Vi opplever dessverre å bli kontaktet av folk som i utgangspunktet hadde en god sak, men som har «rotet det til». Vi kan ofte rette opp i dette, men ikke alltid. Uansett hvordan saken din står ønsker vi naturligvis å hjelpe deg, men står du overfor et ferskt problem bør du sterkt vurdere å kontakte fagfolk med en gang. Et par typiske feil er å ikke skjønne omfanget at mangelen. Vi har flere ganger sett at folk tar noe lett på en mangel, hvilket igjen gjør at selger kan slippe unna med en avtale som ikke gagner deg som bilkjøper. Dette har vi sett gjentatte ganger, for eksempel ved tidligere kollisjonsskader. Bilselger slipper unna med et lite prisavslag, men kanskje skulle hele kjøpet vært hevet eller prisavslaget vært betydelig større. Bilkjøper har ikke tenkt over alvoret i mangelen, som i dette konkrete tilfellet innebærer at det foreligger en betydelig usikkerhet ved bilens stand og markedsverdi. I andre tilfeller ser vi at noen har funnet saker som ligner på egen sak. De følger samme oppskrift og tenker at de sitter med fasiten. Det er mulig en slik fremgangsmåte kan fungere i noen tilfeller, men etter vår mening lever alle saker sitt liv. Saker har vært like, men har hatt klare forskjeller i styrker og svakheter. Små momenter kan velte en sak den ene eller den andre veien. Med kyndig bistand øker muligheten for at man gjør de riktige grepene.

Send oss en melding via vårt kontaktskjema, så tar vi kontakt innen kort tid. Har du en potensielle hevingssak hjelper vi deg gjerne videre. Denne første henvendelsen koster deg ikke noe. Legg gjerne igjen telefonnummer. Ofte kan det være enklere å forklare saken på telefon.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.