Et viktig institutt innenfor all kjøpsrett, herunder kjøper av bilen, er det som omhandler reklamasjon. Dersom en oppdager noe som virker mangelfullt er det viktig at man som kjøper reklamerer til selger umiddelbart.

I alle tilfeller bør man ikke vente i mer enn 2 måneder fra mangelen ble oppdaget. Venter en lenger enn dette, er det faktisk slik at muligheten til å gjøre mangelen gjeldende faller bort. Det er dramatisk, fordi du da altså taper retten til å kreve feilen eller mangelen utbedret.

Reklamasjonsbestemmelsene finner man eksempelvis i kjøpsloven § 32 og forbrukerkjøpsloven § 27. Den relative reklamasjonen, altså kravet om reklamasjon «innen rimelig tid» følger av rettspraksis. Praksis, og spesielt Høyesteretts praksis, er en meget viktig kilde for forståelsen av våre lover og regler. I en fersk dom fra Høyesterett, gjøres det klart hva som gjelder i forhold til den absolutte reklamasjonsfristen. Denne er i utgangspunktet på 5 år. Kan det skape rom for tolkning? Ja, faktisk er det ikke så enkelt å bare si 5 år og ferdig.

Kort om bakgrunn for dommen – Rt 2013 s. 865

Bilkjøper kjøpte i 2003 en brukt Mercedes fra bilforhandler. Bilen var en 2000-modell, og siden kjøpet ble gjort hos forhandler, var det forbrukerkjøpsloven som kom til anvendelse. I 2005 oppdaget bilkjøper rust på flere steder. Han reklamerte til bilselger, og rusten ble utbedret i 2006. I 2009 var rusten tilbake og bilkjøper krevde ny utbedring. Sakens kjerne er at den absolutte reklamasjonsfristen på 5 år på dette tidspunktet var utløpet. Det hadde gått 6 år fra bilen ble kjøpt til den siste reklamasjonen kom inn til bilselger. Bilselger avslo reklamasjonen, da de mente reklamasjonsfristen var utløpt. Bilkjøper var uenig, og tok saken videre. Forbrukertvistutvalget og tingretten gav bilkjøper medhold. Selger ønsket en rettslig avklaring, hvilket fikk den konsekvens at Høyesterett uttalte seg i saken.

Høyesteretts vurdering

Høyesterett uttalte at den absolutte reklamasjonsfrist gjelder i tilfeller med omlevering, fra det tidspunkt omlevering skjer. Denne fristen er på 5 år. Dersom det kun er enkeltdeler som byttes ut, gjelder den absolutte fristen på de nye delene. Når det gjelder gjenstanden forøvrig, løper fristen på 5 år fra opprinnelig levering.

Forøvrig var Høyesterett av følgende oppfatning, sitat:

«Jeg kan heller ikke se at reelle grunner tilsier at det også etter utbedring skal gjelde en absolutt reklamasjonsfrist. Det at det ikke gjelder noen slik absolutt frist innebærer ikke at kjøper kan unnlate å reklamere uten at dette kan få konsekvenser».

Høyesterett tar ikke stilling til hvor lenge den «nye» absolutte reklamasjonsfristen løper, når det er reklamert over en mangel innen utløpet av den opprinnelige fristen. Det er imidlertid klart at man må reklamere «innen rimelig tid», også når man reklamerer over en mangel som allerede er forsøkt utbedret.

Saken endte med at bilkjøper fikk fullt medhold. Det er uavklart hvor lang frist som løper på ny reklamasjon, etter at det første utbedringsforsøket ikke førte frem. Vi kan være sikre på at det må være minimum 3 år, som i denne saken. Men, om det er lengre enn 5 år, vet vi ikke.

Advokatbistand

Trenger du advokat i bilsak? Flere av våre advokater jobber mye med bil. I disse sakene har du som regel krav på dekning av advokatutgiftene gjennom din forsikring. Du betaler kun en egenandel, som regel begrenset til  4000 kr og deretter 20% av advokatutgiftene.

Send oss gjerne en melding via vårt kontaktskjema, dersom du ønsker en uforpliktende vurdering i din sak.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.