Manglende opplysninger – bilen har vært kondemnert

Vi er flere advokater som til enhver tid bistår uheldige bilkjøpere. Dette gjelder også i saker hvor bilen har vært alvorlig skadet, uten at dette har vært opplyst, eller hvor utbedringer viser seg å være mangelfull. Ved mangelfulle opplysninger om at bilen har vært kondemnert, det vil si realiteten bak begrepet, er det ofte mulig å kreve heving av kjøpet. I denne typer saker dekker ofte forsikringen advokatutgiftene.

Trenger du advokat hører vi gjerne fra deg. Vi tilbyr en uforpliktende førstevurdering.  Vi tar bilsaker over hele landet. Det spiller derfor ingen rolle hvor du bor. Vi bistår deg.

Bilselger skal opplyse kjøperen om at en bil har vært kondemnert

Dersom en bil har vært kondemnert, innebærer det at den har vært utsatt for en kollisjon der forsikringsselskapet mener det ikke vil lønne seg å bygge opp igjen bilen etter kollisjonen. En kondemnert bil kan likevel være interessant for verksteder som kan fikse opp igjen bilen for en rimeligere sum enn det man «takserer» skaden til. Hvor bra en bil kan bli etter en større kollisjon, strides det om. Noen mener den kan bli nesten helt bra, andre mener en slik bil alltid vil være preget av kollisjonen. Dette kan være i form av rammeskjevhet, rust på grunn av dårlig lakkering, vannlekkasje, med mer. Det er helt i orden, for fagfolk, å kjøpe en kondemnert bil – bygge den opp igjen og deretter selge den. Selger må imidlertid opplyse om de skader som har vært. Gjøres ikke det, vil det fort foreligge en vesentlig mangel som kan føre til krav om heving av bilkjøpet.

Bilen har vært alvorlig kollisjonsskadet og/eller kondemnert – hva gjør du?

Dersom du har kjøpt en bil og vet at den har vært alvorlig kollisjonsskadet, er det ikke mulig å angre seg etterpå og si at du ikke vil ha bilen likevel på grunn av dette. Unntaket vil være i de tilfeller jobben er så dårlig utført at man kan si at bilen er i dårligere stand enn det du hadde grunn til å forvente. Dersom selger visste at bilen har vært utsatt for storskader foreligger det en plikt for selger til å opplyse om disse feilene. Dette gjelder både i henhold til forbrukerkjøpsloven og kjøpsloven. Dersom slike opplysninger ikke gis, og dette kan antas å ha innvirket på kjøpet, foreligger det en mangel i lovens forstand.

Juss er imidlertid ikke matematikk og det er vanskelige grensedragninger i disse sakene. Ofte vil for eksempel selger hevde at han opplyste om kollisjonsskadene, mens kjøper nekter for dette. En slik case vil bli løst utifra de alminnelige bevisreglene. I andre tilfeller kan det være uenighet om omfanget av de opplysninger som er gitt. I atter andre tilfeller vil selger hevde at han ikke kjente til skadene eller omfanget selv. Foreligger det svikt i opplysningene mellom selger, og selgeren før der igjen, kan det være muligheter for å gjøre tidligere salgsledd erstatningsansvarlig.

Skal du selge en bil som tidligere har vært kollisjonsskadet, bør dette som hovedregelen fremgå av annonsen og/eller kontrakten.

Hva sier rettspraksis om heving av kjøpet der bil har vært storskadet, kondemnert eller lignende?

Hver sak lever sitt liv. Det er derfor alltid en konkret vurdering som må gjøres fra sak til sak. Det er likevel relevant å se hen til rettspraksis for å få en indikasjon på hvordan tidligere saker har vært løst. Grensedragningene er ikke enkle.


1.
Dersom opplysningen om skadeomfanget ikke kan antas å ha virket inn på kjøpet, er det heller ikke noen mangel. I praksis vil dette si at dersom kjøper få vite om skader, men tilsynelatende ikke bryr seg om omfanget, for eksempel fordi han har bestemt seg for å kjøpe bilen uansett, vil han ikke senere kunne gjøre gjeldene at det forelå opplysningssvikt som utgjør en mangel. Dette ble blant annet fastslått i en avgjørelse fra lagmannsretten (sak LH-2013-209364).

2. 

Det understrekes i en annen sak (LB-2003-19473) at en konkret vurdering skal legges til grunn. Her var det uenighet mellom kjøper og selger hvor vidt det var gitt tilstrekkelige opplysninger om tidligere kollisjonsskade. Lagmannsretten skrev:

«Lagmannsretten har vært i tvil om selgeren har misligholdt sin opplysningsplikt ved å unnlate å opplyse kjøperen om omfanget av reparasjonen. Selger opplyste muntlig om at bilen hadde vært skadet, og at det var foretatt utskiftninger. Det er omstridt mellom selger og kjøper hvilke opplysninger som faktisk ble gitt i denne sammenheng. Av kjøpekontrakten fremgår imidlertid uttrykkelig at det har vært foretatt utskiftning av bakre karosseridel. Dette kan etter lagmannsrettens oppfatning ikke forstås annerledes enn at hele karosseridelen har vært skiftet ut og en ny sveiset på. Kjøper kan ikke høres med at han ikke festet seg ved denne ordlyden. Lagmannsretten er på dette grunnlag kommet til at det ikke foreligger noe mislighold i denne sammenheng. Lagmannsretten kan heller ikke se at denne måten å gjenoppbygge bilen på skulle gjøre bilen mindre funksjonell enn den ville vært dersom det var de enkelte delene som var blitt erstattet med nye»

I denne konkrete saken mente lagmannsretten at det ikke forelå opplysningsvikt og følgelig heller ingen mangel. Videre mente retten følgende i forhold til kondemneringsbegrepet i seg selv:

«Lagmannsretten finner videre at det ikke var en opplysning om «vesentlige forhold ved tingen», jf kjøpsloven § 19 b (lovdata.no) , at denne hadde vært kondemnert av Vesta. Beslutningen om «kondemnasjon» er en økonomisk vurdering av bilens verdi opp mot reparasjonsomkostningene, og sier intet direkte om omfanget av de skader bilen har vært påført eller mulighetene for at en reparasjon vil gi en fullgod bil»

Utifra denne konkrete dommen må man likevel kunne legge til grunn at selger nettopp må forklare for kjøper omfanget av de skader bilen har vært påført, dersom kjøper er kjent med dette. Videre må kjøper være kjent med at bilen har vært påført betydelige skader dersom den er relativt ny og har vært kondemnert. Det er således vanskelig å forstille seg at en selger skal slippe unna med å kun fortelle deler av sannheten. Likevel vil muligens runde formuleringer i kontrakten redde selger, dersom ingen annen skriftlig dokumentasjon foreligger. Det er vår mening.

3.
I en annen avgjørelse fra lagmannsretten (LH-2003-12683), gis det en viktig pekepinn på hvor sentralt det er å gi fullstendige opplysninger om tidligere kollisjonsskader av større karakter. I denne saken hadde en profesjonell bilforhandler tatt inn, i innbytte, bilen til en privatperson. Denne privatpersonen kjøpte en bil hos forhandleren og benyttet seg av muligheten til innbytte. Etter en tid oppdaget bilselgeren at innbyttebilen tidligere hadde vært kondemnert. Den hadde således vært utsatt for større skader. Bilselgeren var klar over at den hadde vært utsatt for småskader, men ikke større skader som kunne medføre kondemnasjon. Lagmannsretten kom frem til at:

«Selv om bilen var profesjonelt reparert etter kondemnasjonen, er det tidligere skadeomfanget et forhold som normalt virker inn på bilens markedspris».

Lagmannsretten var også klar på at opplysningssvikten måtte ha virket inn på kjøpet. Videre konkluderte lagmannsretten med at det forelå opplysningssvikt, fordi det ikke var gitt fullstendige opplysninger om den kunnskap forhenværende eier hadde. Det ble således konkludert med hevingsadgang i denne saken.

Manglende opplysninger om at bilen har vært kondemnert? Forsikringen dekker advokatutgiftene

Dersom du har kjøpt en bil som har vært utsatt for større kollisjonsskader, og det har virket inn på ditt kjøp, kan det tenkes du har krav på heving av kjøpet. Dersom selger ikke er enig i dette vil det foreligge en uenighet og følgelig en tvist. Ved tvist mellom kjøper og selger har man krav på dekning av advokatutgifter via forsikringen. Vi hjelper deg med dette. Vi hører gjerne fra deg. I Advokatveiledning AS har de ansatte særlig kompetanse på kjøpsrettssaker. Ta kontakt via vårt skjema nedenfor. Gi gjerne en beskrivelse av din sak.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.