I mange kjøpsrettssaker blir bevisbyrdeproblematikken satt på spissen. Denne artikkelen tar for seg problemstillingen der det er påstand mot påstand i kjøpsrettssaker.

Artikkelen gir en pekepinn på reglene, men den kan ikke anvendes som referansepunkt eller som henvisning til gjeldende rett. Konkrete saker er ofte komplekse, og man kan ikke oppstille absolutte regler i en artikkel som dette.

Det klare utgangspunktet er at kjøper må bevise at det foreligger en mangel ved gjenstanden. Unntaket er i forbrukerkjøp de første 6 månedene etter kjøpet. Dersom mangel oppstår i denne perioden, legger man til grunn at mangelen var der på kjøpstidspunktet. Det finnes imidlertid unntak fra denne regelen også.

Uenighet om opplysninger

Påstand mot påstand – tilfellene er først og fremst fremtredende i situasjoner der partene er uenige om hva som ble opplyst før kjøpstidspunktet. Selger hevder han opplyste om en egenskap ved gjenstanden, mens kjøper hevder denne opplysningen ikke ble gitt. Mange momenter vil spille inn i bevisvurderingen. Var det vitner tilstede? Ble det skrevet noe mellom partene? Var det skriftlig korrespondanse før kjøpet? Dersom det kun foreligger muntlighet før kjøpet ser man en klar tendens til at bevistvilen går utover selgeren.

Skriftlig opplysningsplikt

Skal du selge bil er det på denne bakgrunn viktig at du opplyser om alle relevante feil, mangler og avvik ved bilen. Disse opplysningene må du gi skriftlig, dersom du skal være sikker på at du ikke blir «tatt» på manglende opplysninger i etterkant. Det kan være kjøper misforstår eller ikke får med seg ting du som selger forsøkte å formidle før kjøpet. Et eksempel kan være opplysninger om kollisjonsskader. Dersom bilen du skal selge tidligere har vært utsatt for kollisjon, vil dette som oftest være forbundet med opplysningsplikt. Ønsker du å unngå påstander om opplysningssvikt må derfor denne opplysningen som regel gis i kontrakt, annonse eller på annen skriftlig måte som kjøper har fått med seg.

Vanskelig å vurdere bevisregler som privatperson

I tilfeller med påstand mot påstand er det ofte ikke helt enkelt å «henge med» på hva som gjelder i din konkrete sak. Feilvurderinger i forhold til bevisregler kan få uheldige konsekvenser. I vanskelige tilfeller kan selv domstolene slite med å være enige om bevisreglene. Det er derfor ikke unaturlig at du som privatperson har samme utfordring.

Har du en sak som gjelder mangler ved en bil, båt, bobil eller campingvogn er du velkommen til å ta kontakt med oss. Vi bistår i denne type saker, når forsikringen dekker store deler av advokatutgiftene. Vi kan hjelpe deg å bygge saken din på best mulig måte, herunder med tilstrekkelige bevis. Uten bevis er en sak ofte svak, og dette er noe mange ikke tenker over. Vi i Advokatveiledningen har også kompetanse i jussen generelt, Videre kan vi jussen i det hele, hvilket kan være nødvendig for å ha en best mulig sjanse for å vinne frem. Den første henvendelsen til oss koster deg ikke noe.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.