Det skrives mye om kjøpers rettigheter ved kjøp av bil, båt, bobil og campingvogn. Realiteten er at mange der ute også etterspør hva som er selgers rettigheter i slike saker. Hvordan kan selger ta for seg en sak? Har selger rett til dekning av utgifter til advokat? Hva bør selger være oppmerksom på?

I denne artikkelen vil vi ta deg gjennom noen punkter det kan være lurt å huske på. Advokatene tilknyttet advokatveiledning.no er blant Norges mest erfarne advokater i bilsaker. Vi tilbyr bistand til både kjøper og selger.

Selgers rettigheter på reklamasjonstidspunktet

Dersom du har solgt en gjenstand og blir møtt med en reklamasjon er det viktig å tenke over hva du skal gjøre. En av selgers rettigheter er retten til å utbedre mangelen. Du må imidlertid gjøre dette på en måte som gjør at kjøper ikke blir utsatt for vesentlig ulempe, og i et tidsperspektiv som er rimelig overfor kjøper. Ofte er det vanskelig for den private selgeren å ta ansvar for å rette mangelen. Man har ikke tilgang på eget verksted og kanskje er bilen langt unna. I praksis ser vi at det er langt mer aktuelt for profesjonelle selgere å benytte seg av avhjelpsrett.

Hva gjør du ved mottatt reklamasjon?

Hvis du har solgt en gjenstand og mottar mangelskrav fra kjøper må du ta en vurdering på om det foreligger en mangel i lovens forstand. Dette er ofte vanskelig å vurdere, selv for fagfolk. Grovt skissert må du ta stilling til om du som selger har gitt feil opplysninger, mangelfulle opplysninger eller om bilen er i en forfatning som tilsier at den avviker fra det avtalte og det kjøper objektivt sett kunne forvente.

Et viktig moment mange private selgere og kjøpere ikke skjønner, er faktum og bevissituasjonen eller bevisvurderingen rundt hvorvidt mangelen var tilstede på kjøpstidspunktet. Enkelt forklart må den bakenforliggende årsaken til mangelen beviselig ha vært tilstede på kjøpstidspunket. Selger man en bil og kjøper opplever for eksempel motorhavari, er det avgjørende om årsaken til havariet kan tilbakeføres til tiden før kjøpet. Kjøper har bevisbyrden.

Klassiske feil fra selger – svekkelse av selgers rettigheter

Vi som jobber mye med kjøpsrett ser noen gjentakende situasjoner, når det gjelder hva selger gjør feil, og hva som potensielt kan true selgers rettigheter. Vi vil her ta for oss noen av dem:

  • Selger lar være å svare på reklamasjon. Dette medfører helt klart at selgers rettigheter kan gå tapt.
  • Selger besvarer reklamasjonen med det man kun tror er rett.
  • Selger tar kjøpers argumenter og bevis for «god fisk» uten en kritisk vurdering.
  • Selger vurderer bevisene og jussen helt feil. Dette gjelder særlig tidspunktet for mangelen.
  • Selger overser viktig frister.
  • Selger er ikke klar over at de har mulighet for dekning av utgifter til advokat, på lik linje med kjøper. Tror derfor at bistanden er uoverkommelig dyr. Dette kan føre til et skjevt partsforhold.

Advokaten ivaretar selgers rettigheter

Det er ikke noe i veien for å være selvprosederende i en sak. Spørsmålet er om du til syvende og sist er tjent med det. En advokat med særlig kunnskap om selgers posisjon vil naturligvis ivareta selgers rettigheter på best mulig vis. Det er ofte slik at en profesjonell yrkesutøver er best egnet til å utøve sin profesjon og dette området er intet unntak.

Husk at selgers muligheter for dekning av advokatutgifter er tilstede. Så lenge objektet var forsikret på salgstidspunktet har du gode muligheter for dekning av utgifter til advokat. Du betaler kun egenandel i henhold til dine forsikringsvilkår. Vi sjekker dette for deg, gratis. Har du en potensiell sak? Send oss en beskrivelse så tar vi nærmere kontakt for en gratis og uforpliktende førstevurdering. Ønsker du vår hjelp kan vi naturligvis etablere et oppdrag.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.