Advokatveiledning.no gir deg i denne artikkelen en betraktning over hvorvidt det er lønnsomt å bruke advokat i saker etter kjøpslovgivningen.

Innledningsvis kan man nok raskt slå fast at det vil avhenge av sakens karakter. Noen ganger vil det ikke være økonomisk bærekraftig å bruke advokat. Men ofte får du dekket store deler av utgiftene på din forsikring. Andre velger å bruke advokat fordi prinsippet er viktigere enn kostnaden. Dersom du ikke kan avse noen penger overhodet, må du eventuelt føre saken selv. Det gis ikke fri rettshjelp i saker etter kjøpslovgivningen.

Ønsker du å bruke advokat i din kjøpssak kan det lønne seg å bruke en advokat med særlig kompetanse på kjøsprett.

Dine muligheter som selvprosederende

Det er gode muligheter for å føre en sak selv, men vær oppmerksom på at det kan medføre at hele saken ryker fordi du gjorde et lite feilgrep. Mange klarer for eksempel ikke å anvende og skjønne bevisreglene. Systemet er i utgangspunktutet lagt opp til at det skal være mulig, men da står du også alene om med mange vanskelig grensedragninger. Juss er ikke matematikk. Det er mye vi kan gjøre selv, men advokater er ofte best på juss.

I forbrukersaker har man Forbrukerrådet. Rådet skal være objektivt, og er varsomme med å konkludere. Rådet har fokus på minnelig løsninger, og kan i en del tilfeller være et godt supplement til den tradisjonelle domstolsbehandlingen. Er det lite håp om minnelig løsning bør man heller komme raskt til Forbrukertvistutvalget eller forliksråd/tingrett. En sak som først er brakt inn for Forliksrådet, ender fort i tingretten. Enten fordi Forliksrådet innstiller saken, eller fordi motparten bringer saken inn for tingretten. Forliksrådet har ikke jurister i sitt panel. Dersom det er snakk om gjenstander til verdi under kr 25 000 – kr 35 000 bør du føre saken selv, med mindre prinsippet er det viktigste og du derfor er villig til å bruke mer penger på saken. Ofte forlikes slike mindre saker, og det er i utgangspunktet heller ikke mulig å bli tilkjent saksomkostninger fullt ut. Det vil således potensielt kunne koste litt for mye å bruke advokat i denne type saker, sett i forhold til hva du får tilbake. Mange velger likevel å bruke advokat og det naturligvis helt i orden. Er man heldig kan saken løse seg hurtig.

I saker om heving kan det lønne seg å bruke advokat

I saker om heving av kjøp er det ofte snakk om betydelige verdier. Da kan det lønne seg å bruke advokatbistand. Vi bistår ofte med heving av kjøp. Vi kan jussen og vet hva som er viktig å dokumentere. I de fleste tvistesaker er det tvilsspørsmål og fasitsvar og garantier kan ikke gis, men med advokatbistand unngår man dumme feil som kan ødelegge saken din. Dessverre får vi henvendelser fra fortvilte parter som har forsøkt å føre saken selv, og tapt. Et tap er i seg selv ikke alltid mulig å unngå, men ofte taper selvprosederende parter saken fordi man ikke kan spillereglene godt nok. Det skulle bare mangle. Disse sakene er ikke alltid enkle. En gjengangerfeil er man ikke tror Forbrukertvistutvalget kan avsi dom som blir stående. Det kan de, og er saken først avgjort og fristen til å bringe saken videre utløpt, ja, da har du tapt. Å oversitte frister er en annen vanlig feil. Frister er svært viktige i jussens verden. Å oversitte frister kan ramme hardt, uten at det gir grunnlag for omgjøring.

I disse sakene dekker ofte forsikringen din utgiftene til advokat

Summar summarum bør du derfor sterkt vurdere å bruke advokat. Det er nemlig også slik at du har gode muligheter for å få dekket om lag 80% av advokatutgiftene på din forsikring. Du betaler en egenandel, mens forsikringsselskapet tar resten. Dette virker det som ikke alle er klar over. Ta kontakt, så sjekker vi gratis om du har krav på dekning av advokatutgiftene i din sak.

I samarbeidet bak advokatveiledning.no er det advokater som jobber omtrent utelukkende med bilsaker. Det betyr at man på denne måten over tid har bygget opp en kompetanse innenfor området. Ta gjerne kontakt dersom du har en sak hvor du vurderer heving av bilkjøpet. Det kan lønne seg å bruke advokat ved heving av bilkjøpet. Benytt vårt kontaktskjema, så får du snarlig tilbakemelding fra en av våre advokater.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.