Solgt «som den er» eller med lignende forbehold

De fleste har hørt om det, men ikke alle er klar over hva det innebærer. Uansett om man kjøper bil, båt, traktor, bobil eller andre gjenstander, kommer vi ofte bort i «som den er»-frasen. Spesielt aktuelt er dette i bruktmarkedet blant private. Mange tror at dette forbeholdet fritar dem for det meste av ansvar, men det er ikke helt korrekt.

Solgt «som den er» i forbrukerforhold

Det skilles mellom kjøp mellom relasjonen næringsdrivende og privatpersoner/forbrukere, og andre forhold forøvrig. I førstnevnte tilfelle er det forbrukerkjøpsloven som kommer til anvendelse, mens det i alle andre salg og kjøpssituasjoner er den ordinære kjøpsloven som gjelder. Et typisk eksempel på forbrukerkjøp er når en privatperson kjøper bil av en profesjonell bilforhandler. I dette avsnittet er det den situasjonen vi har for øyet. «Som den er» forbeholdet fremgår av forbrukerkjøpsloven § 17 (lovdata.no).

Selv om tingen er solgt «som den er» eller med lignende alminnelig forbehold, foreligger det en mangel

a) når tingen er i dårligere stand enn forbrukeren med rimelighet hadde grunn til å forvente på bakgrunn av forbeholdet, kjøpesummens størrelse og forholdene ellers, eller

b) når det foreligger forhold som (Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven) § 16 b og c):

• selgeren ved kjøpet har forsømt å opplyse om forhold ved tingen eller dens bruk som han eller hun burde kjenne til, og som forbrukeren hadde grunn til å regne med å få, dersom unnlatelsen kan antas å ha virket inn på kjøpet
• den ikke svarer til opplysninger som selgeren i sin markedsføring eller ellers har gitt om tingen eller dens bruk, dersom selgeren ikke viser at opplysningene før kjøpet er rettet på en tydelig måte, eller at de ikke kan ha innvirket på kjøpet

Selges brukt ting på auksjon hvor forbrukeren har anledning til å være tilstede, gjelder reglene i første ledd tilsvarende så langt de passer.

Fraskrivelse av ansvar

Å selge noe «som den er» innebærer en fraskrivelse av noe ansvar, men ikke alt. Det er således ikke mulig for en profesjonell selger å kvitte seg med enhver risiko og ansvar knyttet til et salg. Forbrukerkjøpsloven § 3 sier at det ikke er mulig å avtale dårligere vilkår for kjøperen enn det som følger av loven forøvrig. Man kan altså ta forbehold etter § 17, men ethvert ansvar blir man ikke kvitt. Vi som jobber mye med forbrukerrett ser imidlertid at flere profesjonelle selgere ser ut til å være av den feilaktige oppfatningen om total ansvarsfraskrivelse.

Lignende alminnelig forbehold

Selgeren må ikke skrive «som den er» for at forbeholdet skal gjelde. Som loven direkte sier er det kun nødvendig å gi et lignende forbehold. Typiske eksempler er: selges som den står, selges fri for selgers risiko, som forevist, som vist og så videre. Summen av flere spesifikke forbehold kan medføre at man i realiteten står overfor et generelt forbehold. Dersom gjenstanden er helt ny, er det i utgangspunktet mulig å ta forbehold, men det gjøres neppe i praksis. Antagelig vil et slik forbehold, ved kjøp av ny gjenstand, være i strid med hva som kan regnes som vilkår innenfor det rimelige.

Opplysningene om gjenstanden

Selv om en ting er solgt med forbehold som overfor, har selger likevel et ansvar for de opplysninger som gis i markedsføringen av tingen. Det er ikke mulig å skryte hemningsløst og feilaktig av gjenstanden, og så ta inn et forbehold.

Dårligere stand – hva menes med dette?

Det er ikke noe krav om at tingen skal være i vesentlig dårligere stand, slik som det er i kjøpsloven. Kjøper må imidlertid ha en realistisk forventning, da det også fremgår av lovteksten «med rimelighet», hadde grunn til å forvente. I praksis vil det her være nødvendig å gjøre en skjønnsmessig vurdering hvor pris, forbeholdet i seg selv og forholdene forøvrig spiller inn. Denne vurderingen kan være vanskelig å tippe den ene eller andre veien utifra de anførsler som reises og den vurderingen som gjøres i forliksrådet, Forbrukertvistutvalget eller i retten.

Ofte vil en advokat være best egnet til å ivareta kjøper og selgers interesser i en slik vurdering. Denne vurderingen er objektiv, hvilket vil si hva kjøperen normalt eller vanligvis kunne forvente seg. Bestemmelsen krever ikke at selger har opptrådt svikaktig eller lignende. Kjøper må eksempelvis regne med noe vedlikeholdskostnader knyttet til en brukt gjenstand. Er tingen solgt svært billig, sammenlignet med andre tilsvarende gjenstander, og forbeholdet er tatt inn, vil det kunne tale for at det skal mer til før det foreligger en mangel. Summen av flere feil kan utgjøre en mangel etter denne regelen.

Advokatbistand fra advokater med kompetanse og erfaring

Å gjøre en vurdering av «som den er» – forbeholdet opp imot en eller flere konkrete feil på en bil,bobil, campingvogn, traktor eller båt for så avgjøre om det er en mangel, er ikke helt enkel. Bruker man en advokat med erfaring på området øker imidlertid muligheten for en treffsikker avgjørelse. Uansett vil du i denne type saker har krav på dekning av opptil 80% advokatutgiftene dersom du har forsikring og det foreligger uenighet med selger om heving av kjøpet.

Flere av våre advokater jobber mye med bil- og båtsaker, og vi bistår deg gjerne. Har du en sak hvor du mener det kan være grunnlag for heving eller prisavslag, tar vi en gratis førstevurdering dersom du har en intensjon om å gå videre. Send oss en melding via vårt kontaktskjema. Ønsker du å snakke med oss kan du sende ditt telefonnummer, så ringer vi deg opp innen kort tid. Den økonomiske interessen i saken bør være på minst 30.000 kroner om det skal lønne seg å bruke advokat.

Vil du ta en kort forhåndstest for å se om du har en advokatsak? 

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.